Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

48

DE EGYPTISCHE BOUWKUNST.

Fig. 56.

Onvoltooid gebleven Saïtisch beeldhouwwerk.

(Naar Capart).

Hathorkapiteel gekroonde zuilen ligt ook weer de grafkamer, waarvan de toegang zorgvuldig is verdekt.

De graftempel van Der-el-Bahri, ten W. van Thebe, is gedeeltelijk in de rots gehouwen: het grootste deel ligt er voor. Door vier zuilenhoven, op evenzooveel steeds hooger liggende terrassen, waartusschen de verbinding door trappen tot stand komt, aangelegd, bereikt men ten slotte op het hoogste terras het in de rots uitgehouwen heiligdom.

Bij de half rotstempel te Girsché is de open Fig. 50. a. zuilenhof alleen gedeeltelijk vrijstaand, doch zuilenzaal en hierachter liggende, symmetrisch gerangschikte, steeds lager wordende vertrekken, zijn geheel in de rots gehouwen.

8. Het Ramesseum, door Ramses II gebouwd '), is een graftempel, waarvan de tweede zuilenzaal • gedragen wordt door karyatidenpijlers. Ook Ramses III bouwt te Medinet-Aboe een graftempel.

Van het Labyrinth, waarover de oude Grieksche schrijvers wondere verhalen doen, is absoluut niets meer over, zoodat van dit monument, afkomstig uit den bloeitijd van de Egyptische kunst, in het geheel geen voorstelling meer is te maken.

De beide Memmonskolossen, twee geweldige Fig. 31. statuen, geplaatst voor den nu geheel verdwenen doodentempel van koning Amenophis III op den linker Nijloever bij Medinet-Aboe, zijn zeer beschadigd. Het zijn afbeeldingen van dezen koning; zonder voetstuk 16 M. hoog zijn ze uit roode zandsteen gehakt.

DE LAAT-TIJD.

Tijdens de Saïtische dynastie (663—525) zijn er geen grootsche monumenten gebouwd, wel veel oude nagebootst en vervallen tempels hersteld. Tijdens de Ptolemaeën deden zich, hoewel in geringe mate, Grieksche invloeden gelden, die de Egyptische sterke en eenzelvige opvatting niet ingrijpend konden veranderen. Wel droegen de bouwwerken in de hoofdstad Alexandrië een overwegend Grieksch karakter, in Boven-Egypte is van Griekschen

') Ramses II, de grootste der Egyptische koningen, bouwt o. a. ook nog in Tanis, Memphis en Bubastis.

Sluiten