Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i naar de In dus (Sindhoe), de rivier die ! Indië scheidde van de oude Oostersche j volkeren. Ook hier weer was een machtig | stroomgebied, dat van de Ganges, de I plaats van oorsprong van een grootsche j kuituur.

• Wat de natuur betreft is Hindostan : wel het rijkste gedeelte van Indië; het } bezit gletschers zoowel als palmbosschen. | Overigens was de weelderige en tropische : natuur van geheel Indië de oorzaak, dat j de bewoners van Indië, de Hindoes | nimmer een krachtig en zelfbewust volk 5 zijn geworden, dat zich nooit heeft kunnen \ handhaven tegen indringers, aangezien

geen strijd met elementen, noch strijd om : het bestaan een versterkenden invloed

hadden.

| De kunst van de Indiërs heeft zich in .: verband met den godsdienst der bewo¬

ners verbreid over Ceylon, Achter-Indië en Nederlandsch-Indië; de Oud-Indische kuituur breidde zich dus uit over een •*•• ""r"J '•

oppervlak, grooter dan ge- • heel Europa, en omvatte on- j geveer de helft van de toen : levende menschen. • 2. Her volk, de geschiedenis j en de godsdienst,

Een Indo-Germaansche | stam, de Ariërs, een fraai ge- : vormd begaafd volk, drong : in den oertijd, ongeveer 3000 • jaar v. Chr. het Indusgebied j binnen. De taal van deze na- : derhand Hindoes genoemde j Ariërs was het woordenrijke, £ welluidende Sanskriet, nu,: een doode taal, waarin de •

Fig. 83. Poort van de stupa van Sanchi.

Fig. 84. Visouakarma tempel te Ellora. (Naar Gailhabaud).

Sluiten