Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE BOUWKUNST IN CHINA.

97

Fig. 104. Deze muur is ongeveer 3000 K.M. lang, heeft ongeveer 25.000 wachttorens en loopt over bergen en dalen onafgebroken door. Uit twee evenwijdige steenen muren bestaand, is de ruimte er tusschen opgevuld met puin en aarde, en deze vulling is afgedekt door gebakken tegels zoodanig, dat boven deze afdekking de muren nog wat doorloopen, aldus een borstwering vormend, die met kanteelen werd gekroond. De breedte van den muur wisselt af tusschen 3,/2en 8 M., de hoogte varieert tusschen 7 en 16 M. Op regelmatige afstanden springen zware vierkante bastions of verdedigingstorens uit, terwijl af en toe door zware rondboogpoorten doorgang verleend wordt.

2. Poorten. De Chineezen pasten het

Fig. 107. 7. gewelf slechts toe voor poorten en brug¬

gen, en dan is het gewelf nog vaak gevormd door overkraging, in plaats van door wigvormige steenen. Koepels vonden geen toepassing.

De stadspoorten van Peking zijn in 1274 gebouwd, en in 1409 veranderd; het zijn zware rondboogpoorten. Een Fig. 107. 8. hoogpoort in Nankaupas is als een echt rondbooggewelf gemetseld met wigvormige steenen, doch de halve cirkel is door een halven zeshoek aan den binnenkant vervangen.

• Fig. 105. Eerepoorten of Pa-lü werden op keizersbevel opgericht ter eere van personen of belangrijke gebeurtenissen. Opgericht op pleinen of in straten hebben ze zeer veel overeenkomst met de poorten, die de Indiërs voor de stupa's oprichtten; alleen hebben de laatste slechts 1,

Fig. 107. 4 de Chineesche 1, 3 of 5 doorgangen tusschen 2, 4 of 6 houten palen of steenen pijlers, die boven door dwarsbalken zijn verbonden en afgedekt door breed uitstekende gebogen daken, waarvan het middenste het hoogst is.

Met houtsnijwerk en lakwerk rijk versierd, werd in gouden letters de naam van hem, wien ter eere de poort was opgericht, op de horizontale balken aangebracht. De vorm is ontleend aan de houttechniek, en het aspect van deze poorten zuiver Chineesch.

3. Tempels en groote gebouwen zijn meestal op terrassen gebouwd; steenen trappen geven toegang en ook de sokkels en onderbouw zijn van steen. Het geheele dak rust op houten meestal ronde pijlers, waar tusschen de muren als opvulsel zijn aangebracht, zoodat de pijlers

Fig. 104. Chineesche muur.

Sluiten