Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

106

DE BOUWKUNST IN JAPAN.

•" * * land fraaie en kostbare soorten voort¬

brengt.

5. De eerste Boeddha tempel is te Nara gebouwd onder keizer Shiumun (724—749), evenals de tempel van de godin Kuanon onder keizer Kuanmun (782— 806). Boeddhistische tempels waren grooter, en omringd door bijgebouwen, zoodat ten slotte een complex ontstond van tempel, brandvrij 'gepleisterde houten tempélschatkamer, bidkapel, bibliotheek, kruisgang, priester-

• •• • • « woningen en pagoden. Het

Fig. 114. Tempel van Kiyomidzu te Kyoto. ; grondplan van den tempel blijft

!*••••••••«•••• wel rechthoekig, maar de daken

krijgen gebogen lijnen. Als de indeeling inwendig meer uitgebreid wordt, blijft toch de cella het kleinste en meest ontoegankelijke vertrek.

De daken worden samengestelder, gebogen zadeldaken en lessenaarsdaken. De zware ftg. 111. dakconstructie rust op betrekkelijk weinig zuilen en steekt ver over, rustend op zadelvormige ingewikkelde consoleconstructies. De zuilen zijn verjongd en vertoonen een entasis, gelijdelijke verdikking in het midden. Van deze tempels is b.v. de honderdhoekige tempel te Kyoto een ver ontwikkeld voorbeeld.

De Japanners zijn timmerlieden bij uitnemendheid, geen metselaars; baksteen is eerst na 1868, in navolging van de Europeesche bouwkunst, in toepassing gebracht. Mede met het oog Op aardbevingen zijn er dan ook geen vaste muren, doch het constructieve geraamte, ook voor buitenmuren, is door wegneembare vulstukken gecompleteerd. .In burgerlijke woonhuizen ontbreken zelfs deze losse tusschenmuren, en zijn ze vervangen door kamerschermen. Wordt evenwel in enkele uitzonderingsgevallen toch steen toegepast, dan worden de houtvormen zuiver gecopieerd, en zelfs de houtverbindingen in steen geïmiteerd.

Op de ronde houten zuilen rusten samengestelde kapiteelvormen, bestaande uit een combinatie van houten balken Fig. 113. 2. en zadelvormige consoles. Uitwendig komt ook de overgang van muur naar uitspringend dak door een decoratief Fig. 115. console fries tot stand. Het ver uitspringend luifelvormig dakgedeelte rust op dicht naast elkaar liggende daksparren, waarvan de in zicht komende uiteinden als 't ware een tandlijst vormen. De dakbedekking zelf bestaat uit tegels.

De zolders zijn inwendig vlak, door cassetten of verdiepte vierkante velden ingedeeld, welke velden zijn opgevuld met ornament: draken en vogels. Soms Ook ligt een rechthoekig groot middenveld hooger dan de rest van den zolder; de overgang naar het lager gelegen buitenzolderdeel komt dan tot stand door een groote hollijst.

Het altaar is in het midden, soms tegen den achterwand geplaatst.

6. Een karakteristiek bouwdeel is nog de Torii, een toegangspoort in den geest van de Fig. 112. Chineesche Pa-lü. Op twee zware, ronde, naar binnen hellende houten zuilen, rust een door

Sluiten