Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

148

DE BOUWKUNST DER GRIEKEN.

a. Akanthusrank.

b. Vroeg-Korinthisch zuilkapiteel.

c. Korinthisch zuilkapiteel uit Bassae.

d. Drievoetkapiteel uit, Eleusis.

Fig. 152.

e. Sima,met akanthus, uit Olympia. (Naar von Sybel).

f. Akroterie in palmetvorm uit Olympia.

g. Bekroning van een grafstèle.

h. Sima, met palmet uit Olympia.

abacushoeken. De tusschen de ranken en bladkrans overgebleven kelkgedeelten worden op sierlijke wijze gevuld door spiraalvormige ranken, palmetten, rozetten of zelfs maskers. Dergelijke kapiteelen komen voor aan het Lysikratesgedenkteeken te Athene. De hoogte van dit kapiteel is ongeveer 1"2 zuildoorsnede. De voluutranken zijn reeds van den oorsprong af gebogen en zelfs de canneluren eindigen onder den hals in een rij spitspuntige kleinere bladeren, waardoor het schijnt of de zuilschacht eigenlijk voorstelt een bundel vertikaal groeiende plantenstengels. De zuilhoogte bedraagt tot 10 onderste zuildoorsneden. Ook de abacus verandert van vorm; de zijden zijn n.1. cirkelsegmentvormig uitgebogen en op de hoeken afgeschuind; bovendien is de dekplaat dun en geprofileerd. Boven de dekplaat is weer een scamillus aangebracht.

Anten en pilasters bestaan beide uit een basement, schacht en kapiteel. De vlakke pilasters zijn soms versierd met uitgediepte paneelen, begrensd door omlijstingen. Het antenkapiteel gelijkt volkomen op een rechthoekig Korinthisch kapiteel.

De muren zijn geheel gelijk aan die van de Attisch-Ionische monumenten.

Het hoofdgestel is driedeelig; de vormen ervan zijn aan de Ionische orde ontleend. De hoogte van het fries, dat vlak is of met reliëf versierd, bedraagt '/2 of V3 van de architraafhoogte. Soms is het met plantaardig ornament versierde fries een weinig elastisch uitgebogen, zooals b.v. te Mylassa, Ephesos en Labranda.

I De kroonlijst is steeds de Aziatisch-Ionische tandlijst, terwijl meestal nog consoles tusschen tandlijst en gootlijst zijn aangebracht.

Sluiten