Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XIII. DE BOUWKUNST DER ETRUSKERS. j

AND, VOLK EN GODSDIENST. De Estruskers woonden aanvankelijk in de Povlakte. Waar ze vandaan kwamen is niet bekend. Ver¬

moed wordt, dat ze uit de Noordelijke bergstreken naar de laagvlakte kwamen afdalen. De Estruskers, door de Romeinen Tusken genaamd, bewoonden later Etrurië of Toscane; de Grieken noemden ze: Tyrrhenen.

Deze in het hart van Italië wonende volksstam, geheel afwijkende van de overige volken die Italië bewoonden, toonen verwantschap met de Klein-Aziatische Lychers en Phrygiërs. Naar het Zuiden het Apennijnsche schiereiland binnentrekkend, veroverde ze + 700 Latium, en 500 Rome. Betrekkelijk korten tijd daarna, in de 3e eeuw, werden ze door de Romeinen onderworpen, en van dan af verdwijnen ze spoorloos, volkomen opgelost in het Romein-, sche volk. Ook de taal is spoorloos verdwenen, | zoowel als het korte, gedrongen, breedge- ! schouderde ras. '

Fig. 179.

Behalve Noordelijke invloeden, die op dit Italiaansch pelasgische volk inwerkten, vertoont de godsdienst invloeden uit Egypte en Babylonië, en later uit Griekenland. Het aanvankelijk droefgeestige bijgeloof, dat aan voorteekenen deed hechten voor toekomstige gebeurtenissen, en goede en booze geesten de wereld deed bevolken, werd later vermengd met de geheele Grieksche mythologie.

De Etruskische stijl omvat de jaren 800 tot 400 v. Chr., met een bloeitijd gedurende de 5e eeuw. Hij is van bijzondere beteekenis voor de bouwkunst, omdat de latere Romeinsche bouwkunst er geheel op is gebaseerd. Van het gewelf, samengesteld uit wigvormige steenen,. maakten de Etruskers reeds een nuttig gebruik, hoewel ze niet de oorspronkelijke vinders ervan waren, daar reeds eeuwen te voren door Aziaten het gewelf werd toegepast. En behalve het veelzijdig gebruik van het gewelf week ook nog de tempelvorm belangrijk af van den Griekschen.

Van de burgerlijke bouwwerken zijn allereerst belangrijk de oude stadsmuren, die op de vroeger op blz. 113 besproken cyclopenmuren gelijken. Ook hier zijn de muren uit veelhoekige, zorgvuldig bewerkte blokken steen opgestapeld, o. a. de muren te Cosa en Alatri, ofwel uit rechthoekig bewerkte steenblokken, o.a. te Cortona, Volaterrae en Faesulae'

Sluiten