Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE BOUWKUNST DER ROMEINEN.

195

In het groote ruim, voor het publiek bestemd, zijn zuilenrijen aangebracht, die de basilica in 3 of 5 beuken ver deelen. De br eede middenbeuk is het hoogst, waardoor in de, boven de zijbeuken uitstekende, middenbeukmuren gelegenheid was voor de verlichting. De smallere zijbeuken bestaan soms uit twee verdiepingen. De overdekking was zelden een gewelf, maar gewoonlijk bleef de houten kapconstructie zichtbaar, of was ze onzichtbaar door een houten cassettenzoldering.

Evenmin als er een forum intact is gebleven, bestaat er nog een basiliek. De oudste, best bewaard gebleven ruïne Pig. 195. 7. ligt aan het forum te Pompeji, en dateert uit de 2e eeuw.

c. De rostra is een steenen podium, dat als redenaarstribune op het forum dienst deed. De naam is ontleend aan rostrum = boegspriet, die er, ter herinnering aan zeeslagen, aan werd opgehangen. Daar er niet één

Fig. 198. Pompejaansche wandbeschildering. (Naar Hirth).

is bewaard gebleven, ook niet in afbeelding op reliëfs, is niet met zekerheid vast te stellen, hoe ze er uitzagen. De redenaarstribune werd in den Oud- zoowel als in den Laattijd gebouwd.

d. Het woonhuis ') is ons bekend uit fragmenten, die opgegraven zijn te Herculanem en Pompeji, en van bewaard gebleven plattegronden van Rome. Daar Pompeji een landelijke stad was, waren de huizen en vertrekken hier klein. Waar echter de hier opgegraven huizen nog zeer fraai zijn, is het moeilijk zich van de pracht van de groote patriciërshuizen te Rome een voorstelling te maken. Toch bestonden, behalve kleine huizen, te Rome ook huurkazernes

') Daar het woonhuis ook in de latere Romeinsche bouwkunst in hoofdzaken gelijk is aan het VroegRomeinsche, behandelen we het hier tevens voor dit latere tijdvak.

Sluiten