Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE BOUWKUNST DER ROMEINEN.

211

V3 zuildeel aangebrachte ronde staafjes, die de canneluren, b.v. te Pompeji, vullen, verzwakken de werking van de zuil. De hoogte van de schacht is 9'/2 tot IOV4 zuildoorsnede.

s Fig. 212. Het kapiteel is in hoofdzaak gevolgd naar den Griekschen kelkvorm; twee rijen van acht akanthusbladen, die achter elkaar zijn ingeplant, hebben verspringende hoofdnerven. De binnenste rij bladeren reikt tot op 3/5 van de hoogte van den kelk, terwijl de buitenste rij opgaat tot iets hooger dan de helft van de binnenste. Een achttal vertikaal groeiende stengels ontspringt naast de vier bladeren op de hoofdassen van het kapiteel, ieder ter halver hoogte van den kelk zich splitsende in twee├źn. Van deze twee ranken loopt de eene, een voluut vormend, naar den hoek van de dekplaat, terwijl de andere zich onder het midden van de abacus vereenigt met de rankhelft, die van de andere zijde komt, samen eveneens een voluut vormend. Daar de hoeken van de abacus sterk uitspringen, geschiedt dit eveneens met de hoekvoluten, volkomen rationeel; geheel onlogisch is echter het uitspringen van de middenvoluten.

De Korinthische pilaster is geheel gelijk aan

fig. 206. een Korinthische zuil, maar rechthoekig. De zuil-

11, 2, 3 en 4. schachten aan het Pantheon te Rome zijn glad, daarentegen de bijbehoorende pilasters gecanneleerd, Ook zijn de pilasters wel voorzien van paneelen, die dan gevuld zijn met fraaie rankenornamenten. De pilaster is evenbreed als de dikte van een zuil onderaan.

De architraaf is driedeelig. Op deze drie

I Fig. 213. deelen wordt nadruk gelegd door ertusschen aangebrachte astragalen of kymata. De bovenste kyma is dan sterk gebogen, met een lage abacus.

Het gladde, ongedeelde fries is figuraal of ornamentaal versierd. Ook dient het oppervlak

1 Fig. 213. wel voor opschriften. De hoogte = de architraafhoogte. Somtijds is het fries zelf convex of wel concaaf gebogen.

De met overrijk ornament overladen kroonlijst, die evenwel lang zoo'n fraaie werking niet heeft als de Grieksche, bestaat uit dezelfde deelen als de Grieksch-Korinthische. Daar alle

Fig. 215. Tempel van Castor en Pollux te Rome.

Sluiten