Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

276

DE OUD-CHRISTELIJKE BOUWKUNST IN DE NOORDELIJKE LANDEN.

m 2

_ _

L_ . J

Fig. 275.

1. Kapel te Aken. (Naar Dohme).

3. Grondplan en plan van de le verdieping van de kapel te Aken.

2. Keizerszaal in de St. Servaaskerk te Maastricht.

4. Plattegrond van het klooster St. Gallen.

De oudste Engelsche kerken zijn kleine bouwwerkjes waarin één vertrek (oratoria). Slechts dat van G a 11 e r u s, in het graafschap Kerry in Ierland, bleef bewaard. De oudste basiliek is die van St. Maarten te Canterb u r y (590); ze bezat geen dwarsbeuk, had 2 nissen, één aan de West- en één aan de Oostzijde, en 2 klokketorens. Zeer waarschijnlijk was deze ■ basiliek van hout. Zuilen en pijlers, afwisselend, droegen gewoonlijk de middenbeukmuren; als een dwarsbeuk werd gebouwd, verrees boven de kruising een toren, terwijl boven de zijbeuken galerijen waren aangebracht. Ook te Wearmouth verrees een kloosterkerk uit 670, evenals te Jarrow. Zelfs stond te Hexam in Northumberland een voorbeeld van centraalbouw uit de 7e eeuw. Afzonderlijk van de kerken stonden de naar boven dunner wordende torens, die door een helmdak werden afgedekt, en verdedigbare toevluchtsplaatsen vormden tegen de invallen der Noormannen.

3. In Nederland is van kerken vóór het jaar 1000 niets bewaard gebleven. Waarschijnlijk waren ze van hout. De oude S t. M a a r; tenskerk te Utrecht werd i in 695 door den uit Engeland ! af komstigen aartsbisschop Wilj lebrord gewijd. Tijdens de ini vallen der Noormannen werd ! Utrecht in 857 verwoest, zoo! dat de bisschop zijn zetel in

Deventer moest vestigen. Ook te Deventer, Tiel en Oldenzaal werden kerken gebouwd ; de krypt van de St. Servaaskerk te Maastricht uit 587 werd in de 1 le eeuw ten behoeve van de tegenwoordige St. Servaaskerk met puin opgevuld. De details vertoonen eenvoudige Romeinsche vormen.

Sluiten