Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE BYZANTIJNSCHE BOUWKUNST.

307

De lengte van de S. Marco is 76.5 M., de breedte 62.6 M. De hoofdkoepel, bijna 12.5 M. in doorsnede, bereikt een totale hoogte van 30 M. Tot in de 17e eeuw werd aan het in- en het uitwendige gebouwd, zoodat de geheele kerk niet één stijl vertoont. Zoo zijn de portalen met zuilen en bogen Lombardisch Romaansch, en de boogbekroningen uit de 14e eeuw in Gothischen ezelsrugvorm met hogels opgetrokken. Maar vooral het inwendige is van een rijkdom als een Oostersch sprookje. Niet door reliëfs of beeldhouwwerk, maar door kostbare marmerbekleeding beneden, en kleurige goudmozaïken boven, verschillend gekleurde bont marmeren zuilen en vergulde kapiteelen.

Fig.284. 5. DeS. Lorenzo te Milaan |

werd verbouwd in de 6e eeuw, i

in de 12e eeuw en tijdens de j

Renaissance. In dezen een- ;

traalbouw zijn de 8 pijlers !

door rondbogen verbonden, j

waarop de koepel, een 8-zijdig j

kloostergewelf, rust. Het j

bouwwerk is 46 M. in door- i

Fig. 307. Kerk van den H. Basilius te Moskou. (Naar foto).

snede, terwijl de top van het gewelf 37 M. boven den grond is verheven. Tusschen de pijlers, 1.35 M. zwaar, vergrooten 4 nissen de ruimte.

De Dom te Torcello (bij Venetië) dateert uit 650, doch is in 864 herbouwd. Alleen de apsis, waarin de zitplaatsen amphitheatersgewijs zijn geplaatst, is uit den eersten bouw bewaard gebleven. De Santa Fosca is een Byzantijnsche centraalbouw, waarvan de koepel niet is uitgevoerd. De 8-hoekige centrale ruimte is n.1. door een horizontale zoldering overdekt.

Voorts werden in Italië nog gebouwd de S. M a r c o te R o s s a n o, een kruiskoepelbasiliek uit de 11 e eeuw j de Cattolica te Stilo (Z.-Italië) uit de 13e eeuw, en kerken te Benevente, Bergamo, Perugia en Trani.

Op Sicilië werden kerken gebouwd onder de regeering van de koningen der Noormannen. Verschillende invloeden, vooral Mahomedaansche doen zich hier gelden. Zoo worden n.1. de rondbogen door spitsbogen vervangen. Te Palermo staat de kleine Martoranakerk (1147), waarvan de koepel niet op pendentiefs, maar op hoeknissen rust. Vooral de fraaie Palatijnsche kapel uit 1143, gebouwd voigtns Oud-Chrlstaj}* Fig. 306.

Sluiten