Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

316

DE MAHOMEDAANSCHE BOUWKUNST,

zelfs achteruitgang te constateeren, b.v. bij den gewelfbouw. Muren en gewelven zijn in den beginne zeer onsoliede gebouwd, dragen zelfs een tijdelijk karakter. Zeer vaak is dan ook, voor verankering, gebruik gemaakt van houten balken. Het verband was vaak netvormig, öf de muren werden opgetrokken uit verschillend gekleurde horizontale lagen. Zelfs gegoten muren, als de Romeinsche, komen voor. In Spanje werden de muren met pleisterwerk of gips bekleed; zelfs waren de muren boven de arcaden geheel van latten getimmerd en met gipsplaten bedekt. 4. De buitenmuren zijn, bij gebouwen om het Middellandsche zeebekken, opvallend eenvoudig en vlak. Eerst in den lateren tijd ontstaat een gevelarchitectuur, waarbij meer gelet is op fantastische vormen dan op fraaie verhoudingen. Meestal verrijst de muur loodrecht uit den grond, zonder sokkel, en zonder lijsten langs de verdiepingen. Door lisenen of muurverzwaringen wordt een vertikale indeeling verkregen; veelvormige deuren, vensters, nissen, blindbogen en erkers verlevendigen de

Fig. 314. groote muurvlakken, waarop de kroonlijst is vervangen door een vlakken band met kanteelen, welke laatste een fraaie ornamentale oplossing vormen als waren ze van uitgezaagd hout. Soms ook wordt de kroonlijst gevormd door een stalaktietenlijst, waarboven ook nog kanteelen kunnen zijn aangebracht (Moskee van Ibn Touloun).

Behalve graniet, zandsteen, hout, albast en gips, die in hun veelkleurigheid bijdragen tot verlevendiging van de vlakke gevels, worden ook tegels, vlak zoowel als in reliëf toegepast, terwijl a jour bewerkte marmeren platen de vensters afsluiten. Het ornament van deze platen is meestal fraai geometrisch. Fig. 311. De binnenmuren zijn bekleed met kostbare materialen. Wordt gips toegepast, dan wordt Fig. 322. hierin het vlakornament gesneden, zoodat een zeer weinig verhoogd reliëf ontstaat. In Indië en Egypte worden voor bekleeding marmeren platen gebruikt, en soms ook marmermozaïken; of wel zijn de muren betimmerd met kostbare houtsoorten, ivoor en metaal. Maar het allerfraaiste bekleedingsmateriaal vormen de tegels, geglazuurd en geornamenteerd of ongeglazuurd met reliëfs. De geglazuurde tegels, zooals die reeds door de Oud-Egyptenaren, Babyloniërs

Fig.313. StraatinMedina. (NaarfotoIlLLondonNews).

Sluiten