Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

318

DE MAHOMEDAANSCHE BOUWKUNST.

5. De boog vormt in West-Europa bij de

S Christenen uitsluitend een constructief element;

• bij de Mahomedanen echter een bij uitstek

; fraai decoratief onderdeel der bouwwerken, Fig. 316.

• tengevolge waarvan dan ook de rondboog-

• vorm wordt vermeden. Werd de rondboog 5 toch gebruikt, dan werd de zuil door een stuk

• rechtstand verhoogd, waardoor tevens de

• muurdruk verminderde. Vooral de spitsboog ; mocht zich in een zekere voorkeur verheugen;

j in Egypte kreeg deze een V-vormigen sluit- Fig. 319. 8.

• steen. Echter werd evenvaak de boog als een

• 3/4 cirkel geconstrueerd, zóó dat het middel-

| punt boven de horizontale lijn ligt, die ge- Fig. 319. 10.

• trokken is ter hoogte van de geboorte van : den boog. De archivolt werd geaccentueerd : door een ornamenteelen rand, vaker in kleur

• dan in reliëf. Nog vaker werd de boog spre-

• kend gemaakt door de wigvormige steenen : van den boog zelf in kleur te doen afwisselen,

• b.v. rood en wit.

; De hoefijzerboog uit Noord-Afrika en Fig. 322.

: Spanje is speciaal fvloorsch, verhoogd rond-

• boogvormig en van onderen plotseling ver: nauwend. Meer decoratief opgevat, is ze : gewoonlijk geplaatst tusschen twee muur-

• penanten. In Perzië en Indië treft men steeds Fig. 333.

! Fig. 315. Tegeltableau met Perzische palmetten. • j i • il j- i j .. i

5 Moskee Achmedieh, Constantinopel. Turksche j den kielboog aan, die, lijkend op den spitsboog, fayence. 1609—1614. (Naar foto). • echter lager is, en waarvan het bovendeel be-

S.i....................... : staat uit twee rechte lijnen, waardoor de boog

den vorm krijgt van een omgekeerde scheepskiel. In Indië kwam deze boogvorm trouwens reeds zeer vroeg in den Boeddhistischen tijd voor. Verspreid komen de klaverbladboog en Fig. 312. 2. de getande boog voor, waarvan de eerste in de groote boogopening 3 kleinere bevat, en de laatste aan de binnenzijde door vele kleinere bogen is versierd, soms met zoovele, dat de dagzijde van de bogen als van kantwerk schijnen vervaardigd te zijn.

Reeds vroeg treft men de bogen gekoppeld aan, als dubbele vensters; in het hoogveld boven de beide bogen werd dan wel een cirkelvormige opening aangebracht. Zelfs treffen we gekoppelde vensters in lange rijen aan, ingedeeld door kleine zuiltjes. Zijn de bogen gestapeld,

Sluiten