Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ROMA AWQr'MC Dni„.„„

uwui WIVUIN^ I .

plaatsing van een rij pijlers in het midden, als bleek dat voor overwelving de spanning tusschen de buitenmuren te groot was. De zijbeuken ein- i digen in den dwarsbeuk; ontbreekt deze, dan i 347. 5. eindigen ze in apsiden, die naast die van den \ hoofdbeuk liggen. Vaak werden, vooral in I Frankrijk, de zijbeuken door den dwarsbeuk i heen verlengd, en omsluiten dan als een omgang j het koor en de apsis, de kooromgang vor- I mend, die later werd vergroot door een reeks j straalsgewijs gebouwde kapellen, de kapellen- j krans. •

3. De torens dienden tot verrijking van de kerk ! en waren van praktisch nut, daar ze dienden om \ er de klokken in op te hangen.

355

Fig. 353 Halve tongewelven uit den linkerzijbeuk van de kerk te Leoncel. Frankrijk. wZSX?

I Fig. 352. Fransch-Romaansch decoratief beeld- ! : houwwerk van het kerkportaal te Avallon. \

In ons land werd bij de kerk een Wo^eToTof galg opgericht en hieraan de klok opgehangen; dergelijke klokkestoelen treft men nog aan in onze Noordelijke provinciën. Ze werden eerst veel later vervangen door vrijstaande steenen torens van geringe hoogte en onversierd.

Tijdens den bouw van de kerk werden

oe materialen langs den toren omhoog gebracht, en bij herstelling waren de daken van uit den toren eveneens gemakkelijk bereikbaar; ook voerden de trappen in den toren naar de galerijen boven de zijbeuken. Zelden bedroeg het aantal torens één, in dit geval werd hij van gelijke breedte als de hoofdbeuk, voor deze geplaatst, terwijl de gevels van de zijbeuken naast den toren zichtbaar bleven. De toren kan bovendien ingebouwd zijn, maar ook vóór den hoofdbeuk staan. In zeldzame gevallen werd de

Sluiten