Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ROMAANSCHE BOUWKUNST.

357

rond öf 8-kant te maken. De torens bestonden uit lage verdiepingen, die naar buiten zichtbaar werden aangeduid door een krachtige lijst, waaronder telkens een rondbogenfries. De bovenste Fig. 348. verdiepingen zijn van een rijkere opvatting; de vensters zijn er grooter en meer in aantal, vaak twee- of drievoudig gekoppeld ; de galmgaten worden door een zuiltje in tweeën gedeeld, en de geheele bovenste verdieping met lisenen versierd.

Daar, op enkele uitzonderingen na (b.v. de Dom te Limburg aan de Lahn), de kerken gemeenlijk in de steden werden gebouwd, was de werking van de torens, omringd door de in dien tijd lage huizen, op een grooten afstand berekend. ! Zoo beheerscht b.v. de Dom te Mainz, gezien j van de Oostzijde van den Tïijn, het geheele dal. !

Fig. 356. Romaansche torenhelmen.

a. Van de St. Martin

d'Ainay te Lyon.

b. Van den Dom te Spiers.

c. Met gebogen ribben.

d. Eenvoudige pyramide.

e. Waaiervormige helm.

f. Uit Cauroy.

g. Van de Nötre-Dame du Port te Clermond Ferrand.

h. Gebroken dakhelling.

4. Bij oudere Romaansche kerken treft men slechts één portaal aan, het hoofdportaal, in 't midden van den Westelijken gevel. Als later de kerken een dubbel koor krijgen, wordt het portaal naar de zijbeuken verplaatst of naar de eindgevels van den dwarsbeuk. Toch blijft het hoofdportaal aan den Westelijken gevel de plaats, waar zich alle decoratief beeldhouwwerk concentreert, nog rijk zelfs bij overigens zeer sobere gebouwen.

De boog van het portaal is halfrond, en dient ter Fig. 351. ontlasting van den horizontalen bovendoroel van rU

deur zelf, welke deur

in overeenstemming is met de

Fig. 357. Toren van de Notre-Dame-laOrande te Poitiers. (Naar Juliu», foto Baum).

menschelijke proportiën, en gemakkelijk te openen en te sluiten; om deze redenen worden groote portalen dan ook door een middenstijl of postin tweeën

Sluiten