Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

, 351.

368.

••••••.»................................°E ROMAANSCHE BOUWKUNST. 377

terwijl de natuurstudie ontbrak. Trnmo^c :•—~ 1

uaar steeds de plaats aan het gebouw waar de figuur moest worden gehakt werd aangewezen, kwam er van goede proporties zeer weinig terecht, en is de figuur nu eens kort en gedrongen, dan weer lang en gerekt. Bovendien doen Romeinsche (door meerdere losheid en ongedwongenheid) en Byzantijnsche (door strakheid en soberheid) invloeden zich gelden.

Tegen het einde van de 11* eeuw begon de steenbeeldhouwkunst zich te ontwikkelen; door het maken van ornament en kleine reliëfs was de i techniek zoover gevorderd, dat men zich aan I grootere reliëfs dorst gaan wagen. Tegen het 3 einde van de 12* eeuw werden bovendien de ge- I laatstrekken der figuren natuurlijker en verhevener I van uitdrukking,de figuren zelf minder ruw en l onbeholpen. En het hoogtepunt in de ontwik- f keling van den Romaanschen stijl wordt bereikt f in de beeldhouwwerken aan het Zuidelijk dwars- I beukoortaal van aar, r» ... r, ., •

— —u uuui k rreioerg in

Fig. 379. Plattegronden. Klooster te Maulbronn. b. Abdijkerk tP ri„n„

van het fraaie beeldhouwwerk. De'beeldT van de n ï °"*ren^k ^ beschildering en vergulding realisme. Waar de ornamental^ho^

in het Zuiden staat de laatste s^o^CL^TrT ™ ^ * « frankrijk (vooral

met de figura.e beeldhouwkunst. De RomaanseZ t fH n " is juist omgekeerd

Frankrijk de Gothische stijl zijn tavfcÏÏZT^L T l " dan °°k «*» bloeitijd, toen in

onder het vo.gend tijdperk Lhoort ,t^^^^f^ beeldhouwkunst waar de geesüae Fransche J u! 9eraafchlkt-_De voornaamste figuren komen voor op de kapiteelen.

370. wrocht. Het Fransche plastische oLmen^ToT ^^JT^ ™ —berken in

houding en gewaad met stijve plooien) ZlrZ ^ en hoe * , ^ ^

In Italië blijft de Romaansche Ll^u^ invloeden. In Noord-Italië werken DuJ^^^TÏ* f™^ Vert°°nt de °«* verschillende werd eerst tegen het midden der ? h—bappij stond,

Toskane muntte niet uit door architecturaal bTeldhou t \^ ^ ^ *

365. bleef uit het Romaansche ^^^0^^^?^ T, * Nederland

vroegere Abdijkerk te EgmoufdatTet he^ U 5 ^ ^ ^ het b°°°Veld ™ * uie ± 1100. Op het eerste staat ^ « Ï^ÏTf.^ f S' Michaë»^"k te Zwolle, dateert Verder komen er nog eenige kleinere!™™ o ^P*** f Skutels' °P het 'weede Abraham als borstbeeld, deel van de St. Servaas te Maas riT„

reliëfs voor, uit de 13* eeuw, voorstellend het le^ ' ^ ^ ^ ^ ^

Sluiten