Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

. Straats¬

burg, Trier en Keulen hun ontstaan te danken hadden), die zich in de middeleeuwen tot steden uitbreidden. Verder ontstonden steden aan de kruising van voorname verkeerswegen of op gunstig gelegen plaatsen aan bevaarbare rivieren. Deze oudmiddeleeuwsche steden vormden een warwinkel van steegjes en slopjes. met als centrum de kathedraal en kloosteraanleg. Spoedig werden ze j Fig. 385. omgeven door verdedigingswerken, j

Fig. 384. Burcht Scharfeneck, bij Landau.

(Naar Essenwein).

Fig. 385. Carcassonne. Middeleeuwsche vesting; dubbele rij versterkingen met 50 ronde torens. (Naar foto).

| een hoogen muur met schietgaten, tinnen en borst| weringen, die plaatselijk versterkt was door vier| kante lage torens en zeer sterke verdedigbare : stadspoorten. Een mooi voorbeeld van zoo een ; Romaansche poort is die te Komburg. Tegen het | einde van de 13e eeuw werden de verdedigingswerken i uitgebreid door diepe grachten.

! De poort te Komburg is uit de lle eeuw afkomstig. In \ Basel dateert de Rijnpoort uit de 12e eeuw. de Spalenpoort te Eszlingen, de Romaansche poort te Andernach, die te Mainz en te Spiers zijn alle poorten van de oude verdedigingswerken; ook Nederland is nog in het bezit van een oude 12e eeuwsche Romaansche poort, n.1. de Hellepoort te Maastricht, nu zorgvuldig gerestaureerd. (Zieafb.hierachter).

Binnen de verdedigingswerken lagen de woonhuizen ; daar de ommuring eenmaal was vastgesteld, bleef natuurlijk bij den snellen aanwas der bevolking, weinig grond over ter bebouwing, en moest met de ruimte worden gewoekerd, tengevolge waarvan de woonhuizen meestal in de hoogte werden uitgebouwd. Huizen van meerdere verdiepingen, dicht op elkaar gedrongen, vormden, langs nauwe straten gerangschikt, een schilderachtig, maar uit architectonisch oogpunt een armoedig stadsbeeld.

Tengevolge van de ontwikkeling van den middenstand, en ruimtegebrek, moesten de bestaande huizen worden afgebroken en nieuwe gebouwd. Niet alleen de veranderde eischen van de

Sluiten