Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

382

DE ROMAANSCHE BOUWKUNST.

Fig. 386. 's-Gravensteen te Gent. (Naar foto Stecnbergh).

stedenbewoners waren de oorzaak van het verdwijnen der huizen uit de lle en 12e eeuw. De voornaamste oorzaak moet worden gezocht in het gebezigde materiaal, hout, dat in de Noordelijke landen werd verwerkt, maar ook in Italië b.v., waar zelfs nog in de 10e eeuw kerken en paleizen van hout werden opgetrokken. Het minder duurzame materiaal was bovendien nog de oorzaak, dat zelfs geheele steden door brand verwoest werden. En daar ook nog stijlveranderingen in den loop der eeuwen, wat de burgerlijke bouwkunde betreft de mode, meewerkten, en de grond in de oudste stadswijken van bestemming veranderde, is het eigenlijk zeer merkwaardig, dat er nog lle eeuwsche huizen bestaan. Overigens zijn geen huizen van vóór de llc eeuw bewaard gebleven. Met het bezigen van steen als materiaal gingen de kerk- en kloosterbouwmeesters voor; daarna volgden ook de ridders en kerkvorsten voor hunne woningen, en ten slotte de rijke stedelingen.

De bewaard gebleven steenen woonhuizen, uit Midden- en Zuid-Frankrijk, zooals die 380. gevonden worden o. a. te Cluny, Poitiers, Laon, Perigueux (welke plaatsen tevens nog in het bezit zijn van prachtige Romaansche kathedralen) zijn geheel van steen en bescheiden van afmeting. Met de tot dusver gevolgde distributie, de rangschikking der vertrekken om een open hof, moest wegens ruimtegebrek worden gebroken: eveneens met de

Sluiten