Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ROMAANSCHE BOUWKUNST.

393

398

'9.

399

7.

georneerde krypt. Regensburg bezit meerdere Romaansche kerken, o. a. de St. Emmeram (1020—1052) met twee koren en twee krypten en een fraaien kruisgang; de Bovenmunsterkerk, en de Schntn»,.fIarnUL

kerk, met een mooi portaal.

In Zwaben zijn te noemen: de Aureliuskerk te Hirsau (1059-1071) en de Pieterskerk te Hirsau (1082-1091); de Abdijkerk te Alpirsbach (1095) en de Stichtskerk te Ellwangen (1146-1233), de eerste overwelfde basiliek hier, en die eenige overeenkomst vertoont met den Dom te Worms.

Voorts te Schaffhausen de Munsterkerk; een dito te Konstanz (1054-1089) naderhand uitwendig Gothisch . verbouwd; te Ebrach, Bronnbach en Maulbronn belangrijke kloosters; te Mittelzell de Munsterkerk

een pijlerbasiliek; te Ober zeil. een kleinere zuilenbasiliek, beide op het eiland .Reichenau; de kerk te Dachau (afwisselend zuilen en pijlers); te Prul (bij Regensburg) de Benedict ij nerkerk, een geheel overwelfde hallenkerk.

Tot het tijdperk van den Overgang behooren de St. Sebalduskerk te Neurenberg, uit de eerste helft van de 13= eeuw. De Dom te Bamberg, de fraaiste Dom uit Zuid- en Midden-Duitschland, werd gewijd 1012, verbrandde 1081, werd weer gewijd 1111, en verbouwd tusschen 1192 en 1237, en behoort tot dit tijdperk. Arcaden en gewelven van het middenschip zijn spitsbogig, evenals de ramen in de Westtorens, die in het laatste kwartaal van

de 13e eeuw bou d werd£n (tQen dus d£ Gothtache stijI d£ heerschend£ was> ^ njettonin Romaansch De Romaansche architectuur in Duitschland bereikt in dezen Dom haar hoogtepunt.

In Noovd-Duitschland, de uitgestrekte laagvlakte, waar natuursteen ontbrak, werden baksteen en aangevoerde tufsteen verwerkt. In het midden der 12= eeuw begon de baksteenbouw, onder Nederlandschen invloed, en ontstonden in verband met het nieuwe materiaal talnjke nieuwe vormen. Boven-Italiaanschen invloed vertoont het trapeziumvormig baksteenkapiteel, dat een zandsteenen dekplaat kreeg. In het ontbreken van natuursteenornament werd voorzien door friezen van kraagsteenen, door elkaar slingerende rondbogen, overhoeks. geplaatste tegels en door mozaïkvormig gerangschikte, soms geglazuurde steenen. In den regel ontbreken torens.

een^ëtt' ™™T ^ * * K'°°sterk"k * ï*-how (bij Tangermünde), gebouwd 1147-1.52, een n.et overwelfde, kruisvormige driebeukige zuilenbasiliek. Verder de Dom te Ratzeburg (1178), een regel matige knasvormige pijlerbasiliek, met recht afgesloten bijkoren en zonder kruisribben overwelfd

„„.I l t TH °VerflangStiidperk behoorende Dom te Lübeck (1173), later veranderd in een Gothische hallenkerk; de Kloosterkerken te Diesdnrf Mlfil n«n a , tcu uuujiscne

j„„ , 1 , esdort (U61-1181'en te Arendsee, kruisvormig overwelfd-en

de zeer late Crstercienserkerken te Brandenburg, Chorin en Lehnin.

Fig. 399.' Dom te Bamberg, van het NoordOosten. (Naar foto).

Sluiten