Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

394

DE ROMAANSCHE BOUWKUNST.

9.

8. De kerken in Oostenrijk staan sterk onder Italiaanschen invloed wat betreft architectonische en ornamentale versiering. De plattegrond heeft geen dwarsbeuk, maar drie Oostelijke apsiden, en twee Westtorens.

In de Peterskerk te Salzburg (1131) wisselen telkens twee zuilen af met één pijler, welke bouwwijze in Oostenrijk vaker is toegepast. De kloosterkerk te Seckau (1142— '95) is gebouwd onder invloed van de Hirsauer

school. Doch de fraaiste kerk is de Dom te Gurk, een driebeukige pijlerbasiliek met dwarsbeuk, die even lang is als de 3 beuken breed zijn, en met kruisgewelven, rustend op honderd marmeren zuilen, die de krypt overdekken.

De rijke abdijkerken te Trebitsch en Tisclino witz, de Cisterciencerkloosters te Heiligenkreuz, Lilienfeld en Z w e 11, behooren tot het tijdperk van den overgang.

In Zwitserland noemen we nog, naast de op blz. 391 besproken Munsterkerk te Bazel, de eenvoudige strenge Groote Munsterkerk en de Vrouwen-Munsterkerk te Zürich, beide met rechthoekige koorafsluiting.

KERKBOUW IN FRANKRIJK.

De Romaansche bouwkunst in Frankrijk is gedurende langen tijd weinig bekend geweest; bij kenners echter stond ze steeds hoog aangeschreven; en in de laatste jaren is de kennis

Fig. 400.

Sluiten