Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

402

DE ROMAANSCHE BOUWKUNST.

Fig. 410.

a. Plattegrond van de S. Marco te Venetië.

b. Gevel van Florence.

de S. Miniato, bij

dwarsbeuk, en een koepel boven de kruising. De zware gevel maskeert de zijbeuken, en bevat drie portalen. De Dom te Piacenza heeft veel gemeen met de school van Pisa. (Zie hieronder). Nog zijn te noemen de Dom te Trient (+ 1212), de Peter en Paulskerk te Bologna; de Dom te Modena (1099), een horizontaal afgedekte basiliek, en de fraaie kerk S. Z e n o te Verona, waarvan de Fig. 415. gebroken daklijn zeer juist de achterliggende ruimte aangeeft. De vlakke gevel is door een roosvenster en een rijk portaal versierd. De vrijstaande, massieve klokketoren heeft in het bovenge¬

deelte open gewerkte galerijen; de krypt bevat rijen zuilen, afgewisseld met pijlers. Het uit 1139 dateerende portaal is rijk met beeldhouwwerk versierd, en de deur is geheel met Romaansche bronsreliëfs bekleed.

In N.-W .-Italië zijn tongewelven gebruikelijk, waardoor die kerken veel gemeen hebben met de Fransche architectuur uit de Provence. In Venetië kan zich de Romaansche architectuur niet losmaken van de Middeleeuwsch-Byzantijnsche kunst, die in de San Marco haar hoogste triomfen viert.

In Toskane, Midden-Italië, ontwikkelt zich de Romaansche kunst in navolging van de

klassieken. Het land van de oude Etruskers behield den Oud-Christelijken basiliekvorm met vlakke zoldering of zichtbare kapconstructie, maar de gevel werd rijk versierd met arcaden, zuilen en kleurige mozaïken.

Zóó vooral de kerk S. Miniato te Florence en het baptisterium te Florence.

De Dom te Pisa (1063.—1118) is het fraaiste Romaansch-Toskaansche bouwwerk. De

bouwmeesters Busketus en Rainaldus legden het in den Latijnschen kruisvorm aan, vijfbeukig, 95 M. lang, met een driebeukigen dwarsbeuk van 70 M. Aan de Oostzijde ligt een Fig. 347. 4. apsis, en ook de dwarsbeuk eindigt in kleine apsiden. De beide middenbeuken steken boven de lessenaarsdaken van de zijbeuken uit, terwijl de kruising is gedekt door een ellipsvormigen koepel. De buitenmuren zijn met blindboogarcaden en pilasters verrijkt, doch de gevel is kenmerkend Toskaansch; de verdiepingsgewijs gerangschikt horizontale booggalerijen zetten zich ook voort onder de schuine daklijn. Is de gevelomtrek overeenkomstig de achterliggende architectuur, de arcaden houden hier hoegenaamd geen verband mee. Het inwendige bestaat uit donkergroen en wit marmer. Korinthische en komposietkapiteelen, grootendeels van

Fig. 410.

3.

Fig. 410. b. Fig. 409.

Fig. 412.-

Sluiten