Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ROMAANSCHE BOUWKUNST. 413

Tot den ontwikkelden stijl behoort o. a. de van 1079—1093 gebouwde kathedraal van Winchester, die later dikwijls is verbouwd en hernieuwd, en die een uitgestrekte krypt heeft, eveneens zijn van de uit denzelfden tijd afkomstige kathedraal van Canterbury slechts de groote krypt, enkele onderdeelen van het koor en de torens in de oorspronkelijke Normandische bouwwijze bewaard gebleven; voorts een gedeelte van de kathedraal van Ely (1082—1174), waarvan de gevel uit lateren tijd dateert, en de kathedraal van Cloucester (gesticht 1089).

In het algemeen vertoonen veel Engelsche kerken het overgangstype van den Laat-Romaanschen stijl; voornamelijk

onder invloed van de Cisterciensers werd al heel vroeg de spitsboog toegepast, vooral in de arcaden, terwijl zelfs voor de afdekking nog de houtzoldering werd gehandhaafd. Vroeger dan in Duitschland, ongeveer 1157, kan men rekenen dat in Engeland de Gothische stijl begint. Tot de belangrijkste monumenten worden gerekend: de kathedraal te Chiches t e r, die van Ely (gedeeltelijk), die te Lincoln, te Worcester en te Salisbury (gedeeltelijk).

Fig. 424.

li St. Servaaskerk te Maastricht. 2. Onze r.ievc. Vm,,™.

kerk te Maastricht. 3. Keizerszaal uit de St. Srrvaa<:l_<>i.lr t»

4. Romaansche ranken. 5. Plattegrond van de Munsterkerk te Roermond.

Maastricht.

NEDERLAND.

De Romaansche bouwkunst in ons land staat onder NoordFransche, en zeer sterk onder Duitsche invloeden. De kerken,

de eenige bouwwerken van steen, werden in baksteen opgetrokken en bekleed met tufsteen, die langs den Rijn werd aangevoerd. Deze tufsteen leende zich niet voor versieringen. Die gedeelten, die bestemd waren voor ornament, werden daarom van zandsteen gemaakt, die eveneens uit Duitschland kwam.

De kerkjes in Friesland en Groningen, geheel van baksteen opgetrokken, dienden als voorbeeld voor de in iets lateren tijd ontstane baksteen kerken in de Noord-Duitsche laagvlakte. Dateerend uit het overgangstijdperk, 13* eeuwsch dus, zijn ze gebouwd volgens het

Sluiten