Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE GOTHISCHE BOUWKUNST.

453

19. Kruisbloem en hogels. Langs alle hellende lijnen zijn Fig. 443. uitstekende bladknoppen aangebracht, hogels genaamd. Langs wimbergen, torenhelm, ribben, fioelen en luchtbogen groeien ze als 't ware naar buiten. Voor het eerst treft men ze aan bij de kathedraal te L a o n (1174— 1226);

Fig. 440. 8. ze zijn dan nog knop-bolvormig. Later zijn ze op de meest verschillende manieren gevarieerd. De bovenste

Fig. 440. 1. 4 hogels vormen samen de kruisbloem, die ook in den loop der tijden rijker en fraaier wordt, en het torenkruis vervangt. Een enkele maal wordt de bekroning ook gevormd door een staand beeldje. In ieder geval verdwijnt het Romaansche bekroningskruis, waarvan de 4 armen in één vertikaal vlak liggen; de vier armen van de kruisbloem liggen in de Gothiek in één horizon¬

taal vlak. Prachtige voorbeelden van hogeb en kruisbloe-

Fig. 477. Glasschilderwerk uit deal Dom te Keulen 4- 1350.

men wor- j

denvooral •

in Frank- :

rijk ge- !

vonden. 5

20. De l

hnnnnnr- !

; Fig. 476. Meester v. Flemalle. Maria met ï men Zijn ; Christusbeeld. Vlaamsch schilderwerk, i

eveneens ï...................„...................#.......j

zeer verschillend. De gewone spitsbogen zijn het oudst. Drie hoofdvormen zijn te onderscheiden, n.1. de stompe spitsboog, waarvan de middel- Fig. 449. 1. punten binnen de voetpunten van den boog vallen, de gelijkzijdige spitsboog, waarvan de Fig. 449. 3. middelpunten juist in de voetpunten van den boog vallen, en de spitse of lancetboog, waarvan Fig. 449. 5. de middelpunten buiten de voetpunten vallen. De gedrukte spitsboog of Tudorboog is met Fig.449.2,8

Sluiten