Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE GOTHISCHE BOUWKUNST. 4gj

480

447.

is driebeukig, de kapel zelf éénbeukig, en bijna een en al i venster. Twee andere fraaie kapellen zijn de kapel van | den aartsbisschop te Reims, en de paleiskapel te j S. Germain-en-Laye.

De S. Pierre te Beauvais (1225-1288) is een j navolging van de kathedraal te Amiens; de middenbeuk • werd zelfs hooger en breeder aangelegd dan van laatst- { genoemde, met het gevolg, dat de gewelven reeds in 1234 } instortten. Uit 1280 dateert de kathedraal te Troyes. j Normandië. De kerkbouw blijft hier streng, I als in de Vroeg-Gothiek. De kruisingstoren is j zwaar en forsch, veel grooter dan de West- | torens; traceerwerk ontbreekt. Wel zijn de I pijlers rijk geleed, doch het knoppenkapiteel j uit het Vroeg-Gothische tijdvak blijft gehand- | haafd. Het koor is verlengd in de richting van : de hoofdas.

De voornaamste kathedralen zijn hier die te Rouaan ! (1207—1280), die geheel verbouwd is; die van Bayeux, 2 Lisieux, Coutances (1250 begonnen), Seez, Fe- j camp en St. Quentin (1230).

Zuid-Frankrijk. De Gothische kunst komt f hier maar zeer langzaam tot ontwikkeling, daar 2 klassieke en Romaansche bouwkunst hier een ï««

overwegenden invloed uitoefenen; eerst in de 13* eeuw begint ze zich te ontwikkelen.

Belangrijk zijn: de kathedraal te Bouraes (1174 benonnen. vnlrnr«r1 ;„ I4e „„ v „i i' , , ,. ,

« — 1 — w «*r- ais voorDeeia aienae

de Notre-Dame te Parijs. De beide binnenste zijbeuken zijn hooger dan de buitenste. De kathedraal te ClermontFerrand (1268 begonnen); de kathedraal te Lyon; het koorgedeelte van de kathedraal teNarbonne-de kathedraal van Limoges; die te Toulouse; de St.Nazaire te Carcassonne; de kathedraal te Bordeaux (14e eeuw), doch koor en dwarsbeuk uit den bloeitijd; en de kathedraal te AIbi in Languedoc, Fig 431 4 begonnen 1282, éénbeukig, met vestingachtig uiterlijk en ingebouwde kapellen.

Bouvgondië. Hier worden genoemd; De Nötre-Dame te Dyon, zonder kooromgang en kapellenkrans, met 1 vierkant van den middenbeuk op 2 van de zijbeuken, zuilen met knoppenkapiteelen en fraai gewelfstelsel- de kathedraal van Auxerre; die van Poitiers, Gothiseh, behalve het Romaansche koor en dito dwarsbeuk met een middenbeuk, slechts weinig hooger dan de zijbeuken; de Nötre-Dame te Saumur, en die te Lausanné (Fransch-Zwitserland); die van Toul en Metz (Oost-Frankrijk) en die te Genève in Zwitserland.

Late-Gothiek.

De St. Pierre te Caën, met fraaien toren (begonnen 1308); de kathedraal van Tours, een kleine navolging van de kathedraal van Amiëns; de St. Ouen te Rouaan, begonnen 1318, koor uit 1339, en gevel uit de Fig. 479 lo* eeuw, en de St. Ma clou te Rouaan, 1437, door Pierre Robin: de kathedraal te O r 1 e a n s, begonnen 1601, en de gevel van de S t. Urbaine te Troyes (1506-1590): de St. Nicolas du Port, bij Nancy de St. Wolframkerk te Abbeville (1488) en de St. Maurice te Rijssel, een 5-beukige hallenkerk, 'met

Fig. 486. Huis van Jacques Coeur te Bouraes.

(Naar foto).

Sluiten