Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14

INLEIDING.

over den Loosdrechtschen predikant. Die indruk werd trouwens ook door het College van Gecommitteerde Raden gedeeld, dat voorstelde aan de Mol terstond octrooi te verleenen, en dat aan Lyncker eerst te doen, wanneer die zou hebben bewezen ook een echte porceleinfabriek te besturen. Wat waren nu de beweringen van de

Mol r z,ij kwamen nierop neer, aai Lyncker wit, onbeschilderd maar geglazuurd porcelein uit de Saksische en uit andere fabrieken liet komen, — ook uit de Doorniksche fabriek van pdte tendre, — dat hij dan door enkele werklieden liet beschilderen en vergulden, waarna het in zacht vuur werd overgebakken, — gemoffeld zooals dat heet. Hij stelde daarop dan zijn merk, de Haagsche ooievaar, en verkocht

. tt i •! i rv_

, . net voor naagscn iaoriKaai. uc 5. Bord met Doorniksche blauwe bouquet, °

onder de glazuur geschilderd. Mol Was Zelf Op Kondschap Ultge-

(Gemeente Museum.) gaan gn hjj verIjaalt dat met de

volgende woorden: „In het magazijn van Lyncker, (in de Bagijnestraat) komende ontdekte hij niet alleen, dat het alles buitenlandsch porcellain was, ten teken, dat het in den Haag geschildert was, gemerkt met een Ojevaer in schilderblaeuw, maer ook vond de Mol een onverglaest bort in het magazijn op tafel, 't welk voor Saxisch of Haegs Saxisch gedebiteert wert, en echter op verre na geen Saxisch maer van slegter alloy, (schoon doorzigtiger) of een zoogenaemd porcellain d /ritte was, en voorzeker te Doornick gefabriceert, en de Mol verwonderde zich dat Lyncker (de jonge nament'lijk) in tegenwoordigheit zelfs van anderen gevraegt zijnde, of dat alles in den Haeg van den gront op gemaekt was, zulks niet alleen met ja beantwoordde, maer zelfs een getal draeyers noemde, die hij daertoe in den Haeg in het werk hadde, wat alles volstrekte onwaerheden waren. De Mol admirerende het schoone Koningsblaeuw (hetwelck niet door Lyncker in den Haeg op het porcellain gelegt wort, maer in de Doornicksche Fabriek in 't verglaesvuur er al op gebrant wort, en op Fransch porcellain of ander, daer het verglaest zagter is als op het Duitsche zeer wel kan gehouden

Sluiten