Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGEN.

I07

gebakken, meer te beschilderen, dan hetgeen hij thans in voorraad was hebbende. Hij heeft op die gronden zijne proefneminge begonnen, met zedert circa drie jaeren geleden, zijn eygen gebakken Porcelijn, voor zijne Reekening in Duydsland te laten beschilderen, en vervolgens zedert een tijd aen zijnen zoon Johan Lynker (reeds ses jaeren burger, en Inwoonder alhier) aff te zenden, en te doen verkopen, met dat succes dat hij voor zijn perzoon heeft goed gedagt, ter voortzetting van zijn Fahrijck selfs herwaarts over te komen soo als hij dan ook voor twee jaeren en een half heeft ondernomen, sich alhier in den Hage neer te setten. Zijn burgerrecht te versoeken te verkrijgen, en zijne reets zelffs in Duydsland gebakkene, off voor zijne Reekening aldaer gedaen bakken Porcelynen alhier te laten beschilderen.

Dat hij daer omtrent alverder hebbende gereusseert, en van zijne konst en ijver, verwagtende een volkomen effect, is hij dan ook geresolveert die konst van fabriceeren en bakken van Porcelijn binnen deeze provintie, en wel alhier in den Hage, off Haagambacht over te brengen, gelijk hij dan daertoe zich heeft gehuurd voor den tijd van drie jaaren, met drie Jaeren optie, een huys, bequaem voor het bakken van kleyn werk off stukken, waarvoor hij dan ook heeft doen stellen de nodige ovens, off oventies, ten getaele van vijff stuks, van welke hij reets gebruyk heeft gemaekt, terwijl hij ook is bedagt geweest om te plaatsen de nodige ovens tot het bakken van grooter stukken, op een plaats even buyten den Hage, waer omtrent hij sig vleyd te zullen reusseeren, zodanig, dat hij binnen vier, off vijff maenden in staat zal zijn te konnen bakken en herbakken alle soorten van groote stukken Porcelijn, evenals in andere Fabriquen gebakken worden, of aen hem zullen worden geordonneert, en vervolgens, geen van buyten komend wit Porcelijn verder dan hij reets voor handen heeft meer te beschilderen. Hebbende ten voors: eynde reets aen ovens geimpendeert en nog moetende inpendeeren een aensienlijke som ten montante van vijff, a ses duizend guldens.

UEd. Mogende gelieven alhier te weesen geinformeerd, dat het getal van de schilders en reets werkende formers, tot des ondergeteekendes Fabryk gehoorende, bereids beloopt een getal van Negentien perzonen onder welke een getal van ses haagse burgers kinderen worden geemployeert tot schilderen en dus sodanige die van veertien guldens, tot vier en twintig guldens sweeks (rgeproportioneert na hunne bequamheden:) gewinnen waar door zij in staat zijn gesteld, een huyshouden te mainteneren; en welk getal van Negenthien perzonen bij reysbaar weer, en gunstiger saysoen bij provisie tot dertig perzonen, ja daer boven staat te worden vermeerdert, men swijge van de benodigde jongens, en daer uyt aengekweekt wordende leerlingen die men zal employeeren, en bequaem maken.

Siet daer Ed. Mogende Heeren het begin, de voortgang, en het but van des ondergeteekende entreprise, off onderneeming, gegrondslaagt, gelijk gezegd is, op dat billijk vooruitsigt, dat haer Ed. groot Mogende ( : het zij met eerbied gezegt) niet zouden difficulteeren om ook aen hem toe te staen zijlke gratiƫn, die dezelve aen andere Fabriquen hebben

Sluiten