Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGEN.

IO9

Hiermeede vertrouwt den ondergeteekende soo kort doenlijk is geweest, te hebben voldaen aen het bestek door UEd. Mogende aen hem gelaten en gepermitteert. Hij wenscht dat zulx ten genoegen zal zijn geschied; En hij gebruykt de vrijheid daarbij te voegen,

Dat zoo wanneer het verzogte Octrooij, onverhoopt aan de Mol mogte worden verleend; (: gelijk reets gezegd is) des ondergeteekendens totale ruine voor hem, zijne huysvrouw en drie kinderen beschoren is,

Hij zoude dan een inportante somme onnut hebben verspild;

Hij zoude worden gepriveert van het vermogen om zijn oogmerk te konnen herijken, om de voorsegde fijne Porcelijn Fabricq te doen floreeren, accreseeren, en dus daardoor de Weetenschap te cultiveeren;

Hij zoude worden gepriveert van het vermogen voor zoo veel in hem is, de Negotie te bevoorrechten (: Waar van den ondergeteekende reets veel voorbeelden door Commissien buytenlands, soude konne allegueeren, en selfs thans een vervaerdigt na Turkeyen:)

De schilders, vormers, en wat tot zijne Fabricq gehoord, zullen haer brood bij hem niet konnen winnen; den arbeidsman zal worden ontzet van dat werk, 'tgeen hij van tijd tot tijd zal en kan laten maken;

De schippers zullen worden gepriveert van de vragten; de bestellers van bestellen, en, wat meer is:

Zijn zoon zal zijn gepriveert van de vrugten van het geheym zijns Vaders kunst, en derven de winsten die des ondergeteekendens Arcanuum hem soude opleveren; En het gemeene Land zal geen geringe schade lijden.

Waerom den ondergeteekende UEd. Mogende alleronderdanigst verzoekt, op dit flauw geëtste betoog, gunstige reflectie te slaen; hij bid dat UEd. Mog. hem door het verleenen van een gratie door een ander verzogt, niet zullen secludeeren, en benadeelen. Te minder daer twee Fabriquen van een gelijken natuur, dog in soort zeer verschillende in dese Landen niet te veel is; Den ondergeteekende die gunt geerne, aen den verzoeker zijn versogt Octrooij voor zijne Fabricq; Dog flateerd zig dat aen hem gelijke gunst zal worden toegestaen, En waertoe hij staende de Vergadering van haer Ed. Mog. verzoek zal doen. Dan behoud f|f||l den coopman, den burger, den ingezeeten, den vreemdeling en alle anderen, de vrijheid en keuze wat Porcelijn zij koopen willen, en wie van de Fabriquen zij praefereeren moeten; Valt de keuze op den Ondergeteekende, het zal hem aengenaem zijn; en valt die op een ander, hij zal zich dat moeten getroosten. Den ijver zal van weerskanten aengroeijen, en yder zal goede waer moeten verzorgen. Ten besluyte: Ed. Mog. Heeren. Soo het versogte octrooy zoude worden verleend: de Couranten zouden daervan advertentien doen, den inboorling en buytenlander zoude na den onderget. niet meer mogen omsien of gedenken, zij zouden, al wilden zij, in 't vervolg van tijd door hem niet mogen worden bediend, maer genoodzaekt zijn goed te neemen, dat haer niet aenstond. Ten waere den ondergeteekende (: des zeer ongeerne — dat betuygt hij na waerheid :) zijne broodwinning verplaetste

Sluiten