Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IIO

BIJLAGEN.

naer een andere, off nabij gelegene Provintie, dan waaromtrent hij allereerbiedigst bid, dat UEd. Mog. hem door hun gunstig advis, medewerken zullen gelieven te bewaren.

Antoon Lyncker.

13. 1778. Jan. 20.

Rekest van A. Lyncker aan de Ed. Groot Mogende Heeren, Staten van Holland, ende West Vriesland.1)

Geeft met alleronderdanigheid te kennen Anthony Lyncker, Burgeren-Inwoonder alhier in den Hage. (Volgt een lange passage die veel minder uitvoerig is, doch overigens bijna woordelijk overeenkomt met den aanhef van nr. 12, dan vervolgt hij:)

Dan nadien hij suppliant in het zeekere is onderrigt, Dat J. De Mol, zigh reets heeft geadresseert aen UEd. Groot Mogende (; en op gronden, en middelen bij zijne Requeste vermeld, in substantie heeft verzogt octrooij, voor vijfftien Jaeren, om zijn Fabricq van fijne Porcelijnen te Loosdrecht opgerecht, te mogen exerceeren, en in dezelve met uytsluyting van alle anderen, onder zijn genomen merk MOL, te maken de voors: fijne Porcelijnen, mitsgaders dezelve binnen deeze Provintie te debiteeren, off doen debiteeren, onder sodanige pcenaliteyten als UEd. Groot Mogende zullen oordeelen te behooren; Mitsgaders een vrijdom van Impost der brandstoffen, als in de voors: Fabricq zullen worden gebruykt; En Eyndelijk zoodanige voorrechten, en beneficiën, als binnen dese Provintie in soortgelijke Fabriquen, zijn geaccordeert:) in die omstandigheeden tot voltrekking van zijne voornemens, om zijn Fabricq onder gunstige toestemminge en octrooij van UEd. groot Mogende te bevijligen, meer en meer te doen floreeren, en te volmaeken; alsmeede tot voorkominge van zijne totalen ondergang, dewelke door het verkenen van het voors exclusive Octrooij voor hem te dugten is; te raden is geworden zig meede te adresseeren aen UEd. Groot Mogende, en van dezelve aller oodmoedigst te verzoeken, ter voortzettinge van zijn hier voren geexpresseerde Porcelijn-Bakkerije, (: uyt welke reets veele, en aensienlijke stukken en serviesen, soo binnen, als buyten deze Landen ten genoegen zijn vervaerdigt, en affgelevert, en vervaerdigt en affgelevert moeten worden; die van tijd, tot tijd is toegenomen en vergroot, toeneemen en geextendeert zal worden; En zooveel mogelijk door inlanders, waervan reets onder de schilders ses burgerkinderen alhier in den Hage geboren sig bevinden, zal worden bediend:) Dat het UEd Groot Mogende behagen moge aen hem Suppliant, zijne Erve, en nakomelingen, off recht verkrijgende, meede te verkenen Octrooij, om de voors: fijne Porcelijnen,

i) De Staaten van Holland en Westvriesland vinden goed dat deeze requeste gestelt zal worden in handen van Haar Ed. Gr. Mog. Gecommitteerde Raaden, om deselve te examineeren en de Vergadering daar op te dienen van hunne consideratien en advis. Actum den 21*" January 1778. Ter ordonnantie van

de Staaten. , „ „ '

(Get.) C. Clotterbooke.

Sluiten