Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGEN.

III

onder een daertoe bij UEd groot Mogende te fixeeren merk off kenteeken, alleen en met uytsluytinge van alle andere te mogen fabriceeren, bakken, herbakken, verglasen en beschilderen; Mitsgaders te vérkopen, debiteeren en verzenden, soo binnen deze Provintie als daer buiten. En vervolgens zijne voors. Fabricq meede alleen te mogen exerceeren onder sodanige poenaliteyten tegens de overtreeders, als UEd. Groot Mogende zullen gelieven goed te vinden, ende dat alles voor den tijd van vijfftien Jaeren; Mitsgaders aen hem Suppliant te accordeeren vrijdom van 's Lands Imposten op het middel van de Turff, Kolen, Brandhout en wat meer is, als door hem, in die zijne Fabricq benodigt, en verbrand zullen worden, offte sodanige verminderinge van die Imposten als UEd Groot Mogende, naer derselver hoge wijsheid zullen gelieven goed te vinden; en oordeelen te behooren en voorts te verleenen die voorrechten en beneficiën als aen andere fabricquen zijn verleend. En eyndelijk hem te permitteeren, onder gelijke voorrechten zijn voorhanden wit porcelijn, te beschilderen en vervaerdigen, mitsgaders te verkopen, debiteeren en verzenden off doen verkoopen, debiteeren en verzenden tot het een en ander verleenende Brieven van Octrooij in forma.

14. 1778. Januari 23.

Korte aanvulling aan het bovenstaande, met de bewering, dat de Mol ook gereed porcelein beschildert.

15. 1778. Febr. 28.

Memorie van Johannes de Mol aen de Edele Mogende Heeren, Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland en Westfriesland, tot ampliatie van de Requeste, door den zoon van den ondergeteekenden aen Hunne Edl. groot Mog. gepraesenteert om te hebben een uitsluitend octrooi, ook dienende ter elucidatie, en wederlegging om de zoogenaemde ampliatie van Anthony Lynker, aen hun Edele Mogend overgegeven op den 23 January 1778. ')

Edele Mog. Heeren! 't Was voorleden Zaterdagavond, den 21 deeser, dat de Ondergeteekende bericht ontfing van eene Memorie aen UEd. Mog. gepraesenteert, uit naeme van eenen Lynker, Burger, en Inwoonder in 's Hage.

]) Van deze Memorie zijn slechts die gedeelten hier opgenomen, welke op de Haagsche fabriek betrekking hebben. Men vindt haar in haar geheel onder de bijlagen van het art. van Jhr. v. Riemsdijk in Oud Holland 1915.

Sluiten