Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGEN.

121

Wijders beloofde den Comparant de voorschreeve somme te zullen aflossen en voldoen, in termijnen als op den i February 1782. met Een duysend Guldens, en voorts 's jaarlijks met gelijke Een duysend Guldens, omme daar uyt aftelossen de vier portien welke bij loting ten overstaen van Notaris en Getuygen, drie maanden voor den vervaltyd te doen, zullen werden uytgetrokken.

Voorts verklaarde den Comparant de verdere Conditiën in 't voorschreeve Plan vermeit ten deese te houden voor gerepeteert en alhier voor geinsereert; belovende zig in alle deelen daar aan stiptelijk te zullen gedragen.

Gevende en consenteerende den Comparant aan de voornoemde Heeren Administrateurs de magt omme hier van uyt te geeven veertig Actens van Aandeel.

Tot naarkominge van al 't gunt voorschreeve staat, verklaarde den Comparant te verbinden zijn persoon en al het geene maar eenigsints tot de gemelde Fabricq is behoorende, mitsgaders zijne verdere goederen, dezelve stellende ter judicatuure en bedwange van alle regten en regteren en specialyk van den Hove en Hogen Rade in Holland, mitsgaders deese Edele Achtbaare Gerechte.

Te vreede zijnde en overgeevende, om zich in den inhoude deeses vrijwillig te doen en laaten condemneeren, ten dien eynde onwederroepelijk constitueerende de twee oudste Procureurs in der tijd voor welgemelde Hove van Justitie of Geregte postuleerende, zoo omme de voorschreeve condemnatie te versoeken als daar inne te consenteeren respective, met belofte van approbatie en ratificatie, onder bedwang als naar rechten.

Des ten Oirconden hebben Wij deeze met Onse opgedrukte Zegelen bevestigt en bij den Secretaris laten ondertekenen den 8 February 1779. (was Geteekent) J. P. van der Haer, zijnde ter zijde gedrukt op rooden ouwel overdekt met papiere ruyten de Zegelen van welgemelde Heeren Scheepenen.

Naar gedaane Collatie is deeze bevonden te Accordeeren met de Origineele . Grosse bij mij in 's Gravenhage resiNo. 5 Goed voor een Aandeel, deerende Notaris, en declareere, dat

niet meer dan Veertig Copien door mij zijn Onderteekent, en deze te zijn 't nevenstaande Nummer. Actum den 10 February 1779.

J. C. Reigersman.

J. F. VAN BlJEMONT. J- V- D- B°S'

J. de Kempenaer. Not. Pub/.

A. G. Muller.

Sluiten