Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

128

BIJLAGEN.

52. 1787. Mei 16.

Wissel op J. F. Lijncker van J. B. Bierbaum. Amsterdam, ƒ225.10. Nots. A. v. Wijck, nr. 3825.

53. 19 Mei 1787.

Procuratie van J. F. v. Lijncker op Alb. v. d. Sanden in een proces tegen Meyer Nathan.

Nots. H. v. d. Ven, nr. 3865.

54. 1787. Juli 25.

Wissel op J. F. von Lijncker van Caarl Christiaan Bunsou. Amsterdam ƒ887.-.

Nots. P. F. Dubois, nr. 4729

55. 1787. Oct. 13.

Wissel op J. F. Lijncker van Feller en Gandtner, Dresden ƒ187.10. (bij de aanbieding werd geantwoord: afwezig, in Duitschland). Nots. A. v. Wijck, nr. 3826.

56. 1787 Dec. 10.

Den 10 Dec. 1787 compareerde voor mij H. v. d. Ven, notaris publicq bij den Ed. Hove van Holland geadmitteerd, in 's-Gravenhage resideerende ter presentie van de nagenoemde getuigen: De Heer Johan Frantz Lyncker koopman en fabriqueur in porceleynen alhier.

Dewelke verklaarde te constitueeren en magtig te maaken de Heeren D. van Lennep en Enslie, kooplieden te Smirna speciaalijk omme volgens en zo als te Smirna gebruikelijk is de Heeren Maurogordato Isaay en Compagnie te doen aanseggen en ook te beletten dat de penningen die reeds mogte zijn geprovenieert en nog zullen koomen te provenieeren weegens verkoop der porceleynen den camp', toebehoorende en onder de voorn. Heeren Maurogordato, Isaay en Compagnie berustende, niet werden geremitteerd of overgemaakt aan de Heer C. C. Bunsouw of order te Amsterdam en het beloop off provenu van alle de gemelde porceleynen, die bij verkoop zullen provenieeren bij de geconstitueerdens tegen behoorlijk bewijs over te nemen ten dien eynde zoo spoedig mogelijk te noteeren de porceleynen die nog onverkogt onder de voorn. Heeren Maurogordato, Isaaij en Compagnie berustende zijn, deselve porceleynen gaade te slaan, zelvs des noods ende zulks geraaden vindende alle zoodanige penningen als bij verkoop der gemelde porceleynen zullen provenieeren te arresteeren, 't zelve arrest te beklaagen en weeder te ontslaan en desweegens te procedeeren zoo en gelijk behoord, borgen vereischt wordende deselve te stellen en daarvoor de persoon en goederen van den comparant te verbinden en indemniteyt te belooven enz., enz.

Nots. H. v. d. Ven, nr. 3865

Sluiten