Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

136

BIJLAGEN.

98. 1790 Jan. 21.

Wissel op J. F. Lyncker van J. B. Bierbaum, Amsterdam ƒ250. Nots. A. v. Wyck, nr. 3831.

99. 1790 Maart 4.

Wissel op J. F. Lyncker van P. Clarenbach, Mühlheim ƒ107. Nots. H. Swaan, nr. 4815.

100. 1790. Maart 18.

Gompareerde voor de Ed. Achtb. Gerechte van 's-Gravenhage Cornelis Jacob van Brakel als procureur van Johan Frantz von Lyncker, directeur der Porcelain Fabricq, mitsgaders Burger en inwoonder alhier, gedaagde ter' eenre op ende jeegens

den Hoogedgeb. Heer Willem Gustaaf Frederik Grave ven Bentinck, heere van Rhoon en Pendrecht, etc, bailliuw van's Hage, R. O. Eysser, Art. 1. ende deede zeggen.

2. dat wijlen des gedaagdes vader Antony Lyncker in den jaare 1777 met excessive kosten alhier in den Hage heeft opgeregt een Porcelain Fabricq.

3. vervolgens tot des te beeter accres van dezelve in den jaare 1779 heeft geformeerd een plan van een negotiatie ter somma van tien duyzend guldens.

4. dat gemelde negotiatie (voornamelijk nadat het hun E. A. Heeren. Schout en Burgemeesteren alhier gratieuselijk bij resolutie van 13 Januari 1779 had behaagd, om dus het deelnemen in voorss. negotiatie te minder zwarigheid te doen ontmoeten de voorsz. fabricq met hoogstderzelver sur-intendance te honoreeren) voorspoedig geslaagt en voltallig geworden zijnde,

5. vervolgens daarvan voor de Ed. Achtb. H. H. Schepenen van 'sHage op den 8en Februari 1779 zijn gepasseerd 40 obligatiën.

6. ieder ter somma van ƒ250 guldens en dus te samen ten bedrage van voorsz. door des gedaagdes vader genegotieerde somma van tien duizend guldens, dat des gedaagdes vader al in den jaare 1781 zijnde komen te overlijden het gevolg daar af is geweest

7. dat de gedaagde van zijne moeder de wede. van voorss. Antony Lyncker heeft aangestaan en overgenomen de voorsz. bij zijne vader gestabileerde en nagelate porcelainfabricq.

8. en als toen ook tegelijk zig heeft geëngageerd te zullen voldoen, opleggen en betalen alle zoodanige schulden en lasten, welke gemelde zijnen vader tot aankoop, oprigting, opbouwing en voortzetting van de zoo eevengemelde fabricq had gecontracteerd.

9. en dus ook de veertig portiën off aandeelen onder sur-intendance van Hun Ed. Achtb. Schout en Burgemrn alhier genegotieerd.

10. gelijk de gedaagde eenige jaren consecutiff vier portiën off

Sluiten