Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bijlagen.

137

aandeden der voorsz. negotiatie bij uitlooting en dus telken jaare duyzend guldens na primo February 1782, tot primo Februari 1786 aan de respective participanten welker portiƫn in voege voorsz. waaren uitgeleot promtelijk heeft afgelost en voldaan. Art. 11. welke aflossinge en voldoeninge van eenige der voorsz. aandeelen gefaciliteerd is geworden.

12. door de tot den jaare 1786 bij voorz. Magistraat van 'sHage aan den gedaagde continueel gereedelijk verleende permissie tot het uitloten van eenige in voorsz. fabriek vervaardigde porcelainen.

13. dan dat de gedaagde niet alleen tot zijn leedwezen heeft moeten ondervinden dat men (niettegenstaande hij seedert de overneeming van voorsz. fabricq met diverse calamiteyten en desastres had geworsteld.

14. en hij egter intusschen zoo voor de intressen der capitalen, die ten zijne laste loopende waren, als voor die lieden die in zijne fabricq wierden geemployeerd, mitsgaders ook voor de lasten welke van burgers worden gevorderd verplicht was te zorgen).

15. al seedert den jaare 1786 difficiel heeft gemaakt het debiteeren van zijne alhier vervaardigde porcelainen bij wegen van loterij.

16. maar ook dat des gedaagdes nu laatst aan voors. Ed. Achtb. Magistraat van ,s Hage versogte permissie om alhier in 's Hage weeder bij wijze van uitlooting een verkoop van porcelainen te mogen houden, gedeclineert is geworden.

17. dat de gedaagde in dat gerust vertrouwen dat het aan de Ed. Agtb. Heeren Schout en Burgemrn v. d. Hage

t8. die bevoorens immers tot den jaare 1786 zoo door het verleenen van gunsten aan-als door het op zig neemen der Sur-Intendance over de Negotiatie en van het bevorens zoo gereedelijk accordeeren van consent tot het uitlooten van porcelainen uit des gedaagdes fabricq.

19. ten duydelijkste hun geneegendheid voor de gemelde fabricq aan den dag had gelegt, zoo al niet aangenaam, immers onverschillig zoude zijn geweest (: hoezeer gemelde Ed. Achtb. thoen niet verleende de in voegen voorsz. bij den gedaagde versogte permissie tot uitloting:).

20. dat gedaagde ergens elders buiten jurisdictie in zoodanig versoek als hij aan gemelde Ed. Agtb Schout en Schepenen van 'sHage had gedaan kwam te reusseeren.

21. dat de gedaagde mitsdien in de omstandigheeden waarin hij verkeerde recours had genomen tot den Hooged. Heer Bailliuw van Rhijnland en van denselve had versogt, gelijk sulks ook aan den gedaagde gratieuselijk is geaccordeert geworden, speciaal consent of permissie,

22. omme in de bailluage van Rhijnland en wel in den dorpe van Voorburg een verkoopinge off uitlootinge van porcelainen ten overstaan van Gerechte aldaar te mogen doen en houden.

Sluiten