Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9

ARTIKEL 9. Vervallen (St. 1910 No. 649).

ARTIKEL 10. Vervallen (St. 1910 No. 649).

ARTIKEL 11. !)

1) De in artikel 3 genoemde autoriteiten en voorts ook degenen aan wie met toepassing van de derde alinea van artikel 3 de uitoefening van het geneeskundig staatstoezicht door den Gouverneur-Generaal is opgedragen, zijn binnen hun ambtsgebied en in het geval, bedoeld in de derde alinea van artikel 3, binnen het in voldoening daaraan aangewezen gebied, bevoegd alle openbare gebouwen, alle scholen en andere tot het geven van onderwijs bestemde lokalen, kinderbewaarplaatsen, gestichten van liefdadigheid, weeshuizen, herbergen, logementen, slaapsteden, fabrieken, werkplaatsen, koelieverblijven, ondernemingen van landbouw of nijverheid, magazijnen, winkels, gevangenissen, ziekeninrichtitigen en badhuizen, ook zonder vergunning van degenen die de genoemde gebouwen, of terreinen beheeren of op eenigerlei wijze in gebruik hebben, binnen te treden of te bezoeken, ten einde zich in het belang der volksgezondheid bekend te maken met den toestand en de inrichting uit een sanitair oogpunt van die gebouwen of ondernemingen en op de wijze die hun dienstig voorkomt een onderzoek te doen naar den gezondheidstoestand der op die ondernemingen werkzame arbeiders, f)

2) Ook tot particuliere woningen hebben de in de vorige alinea bedoelde autoriteiten en personen tot hetzelfde doel toegang, en de bewoners zijn verplicht hun dien toegang te verleenen, mits die autoriteiten of personen — voor zoover zij niet zelf zijn Hoofd van gewestelijk bestuur—vergezeld zijn van het Hoofd van gewestelijk bestuur of van een daartoe door dezen aangewezen ambtenaar.

ARTIKEL 12.

De in het voorgaand artikel aangeduide geneeskundige autor.teiten en andere personen zijn bevoegd van overtreding der

») Aldus luidt dit artikel ingevolge Staatsblad 1916 No. 455. 2) Zie circ. Hisp. B. G. D. 8 Augustus 1916 No. 6573 (Hoofdstuk XIII sub XXVII).

Sluiten