Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10

algemeene of plaatselijke verordeningen, ter bevordering der volksgezondheid vastgesteld, procesverbaal op te maken.

Zij doen dat stuk toekomen aan het Hoofd van gewestelijk of plaatselijk bestuur ter doorzending aan den betrokken ambtenaar van het openbaar ministerie, en zenden een afschrift aan den Hoofdinspecteur. 2)

ARTIKEL 13. Vervallen (St. 1910 No. 649).

ARTIKEL 14.

De opdracht der waarneming van den plaatselijken geneeskundigen dienst, zoomede de ontheffing daarvan geschieden door den Hoofdinspecteur. s)

TWEEDE AFDEELING.

Voorwaarden tot verkrijging der bevoegdheid tot uitoefening van de geneeskunst, de tandheelkunst, de artsenijbereidkunst en de verloskunst als vroedvrouw.

ARTIKEL 15.

Tot het uitoefenen van de geneeskunst in haren vollen omvang, of van de tandheelkunst, of van de artsenijbereidkunst als apotheker of apothekersbediende, of van de verloskunst als vroedvrouw, in geheel Nederlandsch-Indië zijn bevoegd zij, die tot de uitoefening derzelfde kunst in Nederland bevoegd zijn volgens de daar bestaande bepalingen.

ARTIKEL 16.

De officieren van gezondheid in actieven dienst en die op eervolle wijze den dienst hebben verlaten, zijn bevoegd tot de uitoefening van de geneeskunst in haren vollen omvang in geheel Nederlandsch-Indië. 4)

De militaire apothekers in actieven dienst, of die op eervolle wijze den dienst verlaten hebben, zijn bevoegd tot uitoefening der artsenijbereidkunst in geheel Nederlandsch-Indië.

1) Aldus luidt deze alinea ingevolge Staatsblad 1910 No. 649 jo. Staatsblad 1916 No. 455.

2) Staatsblad 1910 No.649.

3) Staatsblad 1894 No. 273, j°. Staatsblad 1910 No. 649.

4) Staatsblad 1904 No. 329.

Sluiten