Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15

Tot het afleggen van het examen in de sub a, b en c vermelde vakken zijn alleen bevoegd :

1°. zij, die blijkens een getuigschrift, afgegeven door curatoren van een gymnasium met zesjarigen cursus het overgangsexamen van de vierde naar de vijfde klasse van dat gymnasium of het toelatingsexamen tot laatstgenoemde klasse met goed gevolg hebben afgelegd, of blijkens gelijksoortig getuigschrift, afgegeven door curatoren van een progymnasium, de lessen in de hoogste klasse van dat progymnasium ten einde toe met vrucht gevolgd hebben;

2°. zij, die in het bezit zijn van het getuigschrift, verkregen door het met goed gevolg afleggen van het eindexamen voor de hoogere burgerscholen 'met vijfjarigen cursus, bedoeld in artikel 57 der wet van 2 Mei 1863 (Nederlandsch Staatsblad No. 50) houdende regeling van het middelbaar onderwijs en in artikel 1 van het Koninklijk besluit van 21 Mei 1873 No. 37 (Indisch Staatsblad No. 128) of van het examen A, bedoeld in artikel 59 der bovengenoemde wet. *)

ARTIKEL 32.

Het practisch examen ter verkrijging van de bevoegdheid tot uitoefening der artsenijbereidkunst als apothekersbediende, wordt, tegelijk afgenomen met een theoretisch examen. Bij dit examen,' waartoe alleen zij worden toegelaten, die den achttienjarigen leeftijd volbracht hebben, worden bewijzen gevorderd van de noodige kennis en geschiktheid tot het gereed maken van recepten.

Voor de toelating tot het examen moet worden overgelegd de verklaring van een bevoegd apotheker in Nederland of in Nederlandsch-Indië, dat de candidaat gedurende ten minste twee jaren de uitoefening der artsenijbereidkunst onder de leiding van zulk een apotheker heeft gevolgd. 8)

ARTIKEL 33.

Het practisch examen in de verloskunde, ter verkrijging van de bevoegdheid tot het verleenen van verloskundigen raad en bijstand als vroedvrouw wordt te gelijk afgelegd met een theoretisch examen.

«J Staatsblad 1905 No. 257. J) Staatsblad 1899 No. 73.

Sluiten