Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20

wordt van de handteekening van den geneeskundige en gestoken in het couvert, waarin de doodsverklaring is gesloten;

b. zij wordt door den Hoofdinspecteur gebruikt voor de sterftestatistiek;

c. de naam van den overledene wordt niet in de verklaring genoemd;

d. voor de doodsoorzaak of vermoedelijke doodsoorzaak wordt gebezigd de nomenclatuur, aan te geven door den Hoofdinspecteur;

e. de Hoofdinspecteur stelt een of meer modellen voor de doodsoorzaakverklaringen vast.

9) De doodsverklaringen en de doodsoorzaakverklaringen met de bijbehoorende couverten zijn voor rekening van den Lande kosteloos te verkrijgen bij de ambtenaren van den burgerlijken stand. *) De Hoofdinspecteur zorgt voor de verstrekking daarvan aan die ambtenaren. 2)

ARTIKEL 47.

De geneeskundige, die een lijder aan eene besmettelijke ziekte waarneemt, is verplicht daarvan binnen 24 uren kennis te geven aan het Hoofd van plaatselijk bestuur.

ARTIKEL 48.

De recepten moeten duidelijk bevatten den datum, waarop zij worden voorgeschreven, den naam van den persoon, ten behoeve van wien zij worden afgegeven, de wijze van gebruik van het middel en de onderteekening of de paraaf van den geneesheer

Tevens zullen zij,—tenzij een in de Nederlandsche pharmacopoea opgenomen samengesteld geneesmiddel, of wel een geneesmiddel als bedoeld in de laatste zinsnede van artikel 60, wordt voorgeschreven — de duidelijke vermelding moeten bevatten van de verschillende bëstanddeelen, waaruit het middel moet bestaan, zoomede van hunne hoeveelheden. ')

1) Alle door den ambtenaar van den burgerlijken stand ontvangen couverten, waarin doodsoorzaakverklaringen zijn besloten, worden door hem van een doorloopend nummer voorzien en op de door den Hisp. Chef B. G. D., te bepalen tijdstippen aan dezen hoofdambtenaar toegezonden Stbld. 1914 No. 606.

2) Staatsblad 1907 No. 236, j° St. 1910 No. 649.

3) Staatsblad 1901 No. 368.

Sluiten