Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25

De vergiften in de Nederlandsche pharmacopoea niet vermeld, welke de apotheker voorhanden heeft, worden in dezelfde kasten bewaard.

ARTIKEL 62.

De apotheker levert op recept geene geneesmiddelen af, dan nauwkeurig volgens het recept en van deugdelijke bestanddeelen bereid.

Vermoedt hij in het recept eene wellicht schadelijke vergissing, dan geeft hij daarvan terstond mondeling of schriftelijk kennis aan den geneeskundige, die het voorschreef. Is deze afwezig, dan vraagt hij inlichting van een ander bevoegd geneeskundige. Vindt hij geen geneeskundige, dan stelt hij de aflevering uit en geeft onmiddellijk kennis aan eerstgenoemden geneeskundige.

ARTIKEL 63.

De apotheker mag geene geneesmiddelen afleveren dan op een aan de voorschriften van artikel 48 beantwoordend recept l); of die met bepaalde aanduiding van het verlangde geneesmiddel, gevraagd worden.

Herhaling der aflevering van geneesmiddelen op eenzelfde recept is verboden, wanneer dat recept krachtens het 3e lid van artikel 48 is voorzien van de aanwijzing n e i t e r e t u r 2).

ARTIKEL 64.

De apotheker zorgt, dat aan of op elk voorwerp, waarin hij een geneesmiddel op recept, afleverteen papier gehecht zij, waarop de naam van den zieke staat, of desverlangd een cijfer tot vervanging daarvan, de bepaald omschreven wijze van gebruik, de dag van aflevering en zijn naam.

De opschriften worden bij geneesmiddelen tot inwendig gebruik op ongekleurd, bij die tot uitwendig gebruik op gekleurd papier gesteld.

ARTIKEL 65.

De apothekers liasseeren de door hen bereide recepten naar volgorde van bereiding en bewaren die aldus gedurende twintig jaren.

1) Staatsblad 1901 No. 368.

2) Staatsblad 1905 No. 409.

Sluiten