Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26

Bij overgang van de apotheek op eenen anderen apotheker gaan ook de recepten op dezen over; bij opheffing der apotheek worden zij door de naaste belanghebbenden overgegeven, op Java en Madoera, Bali en Lombok aan den Inspecteur der geneeskundige afdeeling waarin de apotheek ligt, in Benkoelen, de Lampongsche Districten, op Banka en Onderhoorigheden en Billiton aan het Departement van Onderwijs en Eeredienst en elders in de Buitenbezittingen aan den Gewestelijk Eerstaanwezenden Officier van Gezondheid, teneinde in het archief Ie worden gedeponeerd. x)

ARTIKEL 66.

De apothekers mogen aan niemand inzage of afschrift van de recepten geven, dan aan den geneeskundige, die ze voorschreef of die den zieke behandelt, aan dezen zeiven en aan de rechterlijke of geneeskundige ambtenaren, met het onderzoek van die recepten belast.

Zij geven een nauwkeurig onderteekend afschrift van die recepten, wanneer dit. door bovengenoemden gevraagd wordt.

ARTIKEL 67.

De apothekers leveren geene vergiftige zelfstandigheden af, dan op voorschrift van een geneeskundige, of aan apothekers, aan geneeskundigen tot het leveren van geneesmiddelen bevoegd, aan veeartsen, of, op schriftelijke en onderteekende aanvraag, met opgave van het doel, waartoe de vergiftige zelfstandigheden dienen moeten, aan andere doch bij hen bekende personen. De vergiftige zelfstandigheid niet door een geneeskundige voorgeschreven, wordt afgeleverd in een verzegeld voorwerp, waarop de naam staat van den persoon, aan wien het wordt geleverd, de naam van het vergift en daarnevens het woord ā€˛vergift", de dag van aflevering en de naam van den apotheker.

ARTIKEL 68.

De apothekers schrijven zonder uitstel in een register elke aflevering van vergiften, met vermelding van den dag, waarop en van den persoon, aan wien de aflevering is gedaan.

i) Staatsblad 1910 No. 649, juncto Staatsblad 1914 No. 690.

Sluiten