Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

27

Deze bepaling is niet toepasselijk op de afleveringen op voorschrift van een geneeskundige.

Zij liasseeren de in artikel 67 bedoelde schriftelijke aanvragen afgescheiden van de voorschriften der geneeskundigen, en bewaren die gedurende twintig jaren. Het tweede lid van artikel 65 is hier van toepassing.

ARTIKEL 68a.

Het is den apotheker verboden met een geneesheer rechtstreeks of zijdelings eene overeenkomst te sluiten als bedoeld in artikel 52. i)

ARTIKEL 69.

De apotheker geeft aan de bevoegde autoriteiten alle inlichtingen, die met betrekking tot zijne apotheek door hen gevraagd worden, tot handhaving der geneeskundige wetten en verordeningen.

ARTIKEL 70.

De apotheker geeft op aanvrage van een der in artikel 66 genoemde personen eene gespecificeerde rekening der geleverde geneesmiddelen.

ARTIKEL 71.

De apotheker kan vergunning bekomen om eene andere apotheek, die doorziekte, afwezigheid, ontslag of overlijden van den daarin geplaatsten apotheker dan wel door andere omstandigheden onbeheerd is, tijdelijk tegelijk met de zijne waar te nemen. *)

De daartoe noodige schriftelijke vergunning, die door den Hoofdinspecteur «) wordt verleend, moet alle drie maanden op nieuw worden aangevraagd en verkregen. In spoedeischende gevallen kan de vergunning, in afwachting van de beschikking van den Hoofdinspecteur I), door het Hoofd van plaatselijk bestuur verleend worden.

ARTIKEL 72.

Eene onbeheerde apotheek, als bedoeld in het le lid van artikel 71, mag waargenomen worden door een niet gevestig-

') Staatsblad 1901 No. 368. 2) Staatsblad 1905 No. 409. s) Staatsblad 1910 No. 649.

Sluiten