Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28

den apotheker, nadat de akte van zijne toelating door het Hoofd van plaatselijk bestuur is geviseerd. *)

De waarnemende apotheker is verantwoordelijk voor hetgeen in de apotheek aanwezig is en voor de bereiding der geneesmiddelen, en is verder onderworpen aan de bepalingen op een gevestigd apotheker van toepassing.

ARTIKEL 73.

Wanneer een apotheek onbeheerd is geraakt en niet voorzien is in hare waarneming, wordt de sleutel der vergiftkast binnen 24 uren door de erfgenamen, den bewindvoerder of de huisgenooten ter hand gesteld aan het Hoofd van plaatselijk bestuur. Zoodra iemand met de waarneming is belast, wordt aan dezen de sleutel ter hand gesteld. x)

ARTIKEL 74.

Het is den apothekers vergund, om door daartoe door hen opgeleide Inlanders (mannen en vrouwen) bloedzuigers en lavementen te doen zetten.

ARTIKEL 75.

De apothekersbediende mag alleen onder toezicht van een apotheker of van een geneeskundige, ingevolge art. 49 bevoegd tot het leveren van geneesmiddelen, in eene apotheek werkzaam zijn.

De apothekersbediende moet zijn getuigschrift laten viseeren door het Hoofd van gewestelijk bestuur ter plaatse van zijne vestiging.

ARTIKEL 76.

Wanneer een apothekersbediende in eene apotheek aangenomen of daaruit ontslagen wordt, geeft de apotheker daar van terstond kennis aan den Hoofdinspecteur. 2)

>■) Staatsblad 1905 No. 409. *) Staatsblad 1910 No. 649.

Sluiten