Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

37

ARTIKEL 8.

1) Het is den Hoofdinspecteur verboden geneeskundige praktijk uit te oefenen.

2) Onder dit verbod is niet begrepen het verleenen van oogenblikkelijke hulp zonder belooning in die gevallen waarin de humaniteit zulks vordert en evenmin het houden van consulten met andere geneesheeren.

3) Het geven van geneeskundige adviezen aan particuliere maatschappijen en het keuren van personen, die eene levensverzekering wensoiien aan te gaan of bij eene particuliere maatschappij in dienst willen treden, wordt als geneeskundige praktijk beschouwd.

II. INSTRUCTIE voor de Gewestelijke Inspecteurs van den burgerlijken geneeskundigen dienst op Java, Madoera, Bali en Lombok.

ARTIKEL 1.

1) De Inspecteurs zijn ieder in hunne afdeeling onder de bevelen van den Hoofdinspecteur belast met de uitoefening van het geneeskundig Staatstoezicht.

2) De Inspecteur van West-Java heeft Weltevreden, *) die van Midden-Java Semarang i) en die van Oost-Java Soerabaja tot standplaats.

ARTIKEL 2.

De Inspecteurs:

a. houden zich op de hoogte van den staat der volksgezondheid in hunne afdeeling en van de toepassingder voorschriften den burgerlijken geneeskundigen dienst betreffende, welker handhaving aan hun toezicht is onderworpen;

b. oefenen in hunne afdeeling toezicht uit op den arbeiden de plichtsvervulling van allen, die op het gebied van den burgerlijken geneeskundigen dienst voor den Lande werkzaam zijn—met uitzondering .van het personeel verbonden aan het Hoofdbureau, aan het Geneeskundig Laboratorium, aan de Landskoepokinrichting en het Instituut Pasteuren aan de School tot opleiding van Inlandsche artsen te Weltevreden—dan wel in eenigen vorm voor de behan-

i) Gouvernements besluit van 15 April 1913 No. 61.

Sluiten