Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

40

en Lombok, Benkoelen, de Lampongsche districten, Banka en Onderhoorigheden en Billiton uitgezonderd — belast zijn met de uitoefening van het geneeskundig Staatstoezicht en in die functie ondergeschikt zijn aan den Hoofdinspecteur van den burgerlijken geneeskundigen dienst, geldt dezelfde instructie als voor de Gewestelijke Inspecteurs van den burgerlijken geneeskundigen dienst op Java, Madoera, Bali en Lombok, behalve — voor zooveel betreft de subalterne Officieren van Gezondheid onder hen —artikel 5 dier instructie.

/. INSTRUCTIE voor den Inspecteur Pharmaceut van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst, (vastgesteld bij artikel 2 van het gouvernements besluit van 25 Maart 1915 No. 3 Bijbl. No. 8226).

ARTIKEL 1.

De Inspecteur-Pharmaceut is aan het Hoofdbureau van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst verbonden.

ARTIKEL 2.

De Inspecteur-Pharmaceut is onder de bevelen van den Hoofdinspecteur, Chef van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst, belast met het toezicht op de handhaving van de bepalingen inzake de uitoefening der artsenijbereidkunde en op de uitvoering van de van Regeeringswege te treffen maatregelen betreffende de controle op het onderzoek van de voedingsmiddelen hier te lande.

ARTIKEL 3.

Hij is belast met de inspectiën over de burgerlijke apotheken in Nederlandsch-Indjë, bedoeld bij artikel 78 van het Reglement op den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst (Staatsblad 1882 No. 97), daaronder begrepen de apotheken, welke door geneeskundigen worden gehouden, alsmede met de inspectiën over de voorraden geneesmiddelen in beheer bij personen, die ten behoeve van de zieke bevolking geneesmiddelen ontvangen uit het Algemeen Magazijn van Geneesmiddelen.

Sluiten