Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

46

Zij wordt, onder overlegging van de sub a genoemde verklaring, aangevraagd: te Batavia, Semarang en Soerabaja bij een der stadsgeneesheeren, elders bij den geneesheer, belast metdencivielen geneeskundigen dienst. De geneesheer, die de aanvraag ontvangt, doet ingeval hem blijkt dat de candidaat aan de bovengenoemde vereischten voldoet, een voorstel tot inschrijving aan den Hoofdinspecteur, Chef van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst.

II enz.

E. Regelingen betreffende de geneeskundige examens bedoeld in artikel 39, alinea 2 van het Reglement op den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst!

h Besl. Hisp. B. G. D. 18 April 1914 No. 3852 (Bijbl. No. 8058).

Ter vervanging van de voorschriften, vastgesteld bij het besluit van den Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid van 11 Januari 1908 No. 399 (Bijblad op het Staatsblad No. 6818), vast te stellen de volgende:

VOORSCHRIFTEN voor de examens ter verkrijging van de bevoegdheid tot uitoefening van de geneeskunst, de tandheelkunst, de artsenijbereidkunst en de verloskunst in Nederlandsch-Indiƫ.

ARTIKEL 1.

Het practisch arts-examen en het theoretisch en practisch apothekers-examen worden alleen te Batavia afgenomen, de overige examens ook op die plaatsen, waar naar het oordeel van den Hoofdinspecteur, Chef van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst, eene examen-commissie kan worden samengesteld.

ARTIKEL 2.

1) De examens worden in den regel afgenomen in de Nederlandsche taal, doch kunnen voor vreemdelingen, die deze taal niet voldoende machtig zijn, ook in de Hoogduitsche, Fransche of Engelsche taal worden afgenomen.

Sluiten