Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

54

Op plaatsen, waar zij zelfstandig werkzaam zijn of bij ontstentenis van Europeesche geneesheeren tijdelijk met den civielen geneeskundigen dienst belast zijn, verleenen zij geneeskundige hulp aan de landsdienaren en andere rechthebbenden, die aanspraak hebben op vrije geneeskundige behandeling.

Eindelijk verleenen zij, desgevraagd, hunne diensten aan de Justitie en verstrekken de daartoe noodige inlichtingen.

ARTIKEL 7.

De diensten, welke de dokters-djawa te verrichten hebben, worden, met inachtneming van het bepaalde bij de artikelen 3 tot en met 6, geregeld door hunne onmiddellijke chefs, in overleg met den gewestelijk eerstaanwezenden officier van gezondheid en het hoofd van plaatselijk bestuur.

ARTIKEL 8.

Aan dokters-djawa kan door het bestuur of de politie worden opgedragen het schouwen van lijken van- en het verleenen van geneeskundigen bijstand aan tot de inlandsche maatschappij behoorende personen, aan wie een ongeval is overkomen.

Voor zoover die diensten buiten de standplaatsen van de dokters-djawa moeten worden verricht, zal de opdracht daartoe beperkt blijven tot gevallen, waarin het vervoer van de lijken of de personen naar de naastbij zijnde ziekeninrichting of plaats, waar geneeskundige bijstand kan worden verkregen, aan te groote bezwaren onderhevig is, ter beoordeeling van de hoogste plaatselijke Europeesche of inlandsche autoriteit.

ARTIKEL 9.

Dokters-djawa kunnen onder genot van eene maandelijksche toelage belast worden met de geneeskundige behandeling van een garnizoen op eene plaats, waar organiek wel een officier van gezondheid bescheiden is, doch waar deze ontbreekt.

Op plaatsen, waar organiek geen officier van gezondheid bescheiden is, kan in urgente gevallen door de militaire overheid de hulp ingeroepen worden van den ter plaatse woonachtigen dokter-djawa, die voor zijne diensten overeenkomstig het daarvoor vastgesteld tarief x) wordt beloond.

i) Voor dit tarief zie Hoofdstuk VIII, sub V, No. tl.

Sluiten