Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

57

De aanvragen van geneesmiddelen worden door tusschenkomst van het hoofd van plaatselijk bestuur ingediend aan den Hoofdinspecteur, Chef van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst, met uitzondering van de ondervolgende gewesten, vanwaar zij worden toegezonden aan den gewestelijk eerstaanwezenden officier van gezondheid:

voor Amboina en Ternate aan dien te Amboina;

voor Celebes en Onderhoorigheden en Menado aan dien te Makasser;

voor de Zuider- en Oostei afdeeling van Borneo aan dien te Bandjermasin;

voor de Westerafdeeling van Borneo aan dien tePontianak;

voor de Oostkust van Sumatra aan dien te Medan;

voor Palembang en Djambi aan dien te Palembang;

voor Sumatra's Westkust aan dien te Padang;

voor Timor en Onderhoorigheden aan dien te Koepang;

voor Tapanoeli aan dien te Taroetoeng.

ARTIKEL 18.

In bijzondere omstandigheden, die in een nota van toelichting behooren te worden vermeld, kunnen aanvragen ooktusschentijds worden ingediend.

In dringende gevallen kan ook de aanvulling van de geneesmiddelen uit den naastbijzijnden Gouvernementsvoorraad geschieden.

ARTIKEL 19.

Voor zoover daarin niet op andere wijze is voorzien, zijn de dokters-djawa gehouden de door hen voorgeschreven recepten zelf gereed te maken, onverminderd het recht van iederen patiënt zulks op eigen kosten in eene andere apotheek te laten doen.

Geen geneesmiddelen worden afgegeven dan op recept; de recepten — tot het archief behoorende — worden naar volgorde van bereiding bijeen gehouden en gedurende minstens 20 jaren bewaard.

Die recepten moeten — tenzij een samengesteld geneesmiddel wordt voorgeschreven dat in de Nederlandsche pharmacopoea opgenomen is — de vermelding bevatten van de verschillende bestanddeelen, waaruit het middel moet bestaan, zoomede de hoeveelheden daarvan.

Sluiten