Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

58

ARTIKEL 20.

Op plaatsen, waar een dokter-djawa zelfstandig geplaatst en geen apotheker gevestigd is, mogen geneesmiddelen enz. ten behoeve van particuliere praktijk door eerstgenoemde uit's Lands voorraad, bij hem in beheer, worden betrokken tegen de waarde, in de prijscourant van het algemeen magazijn van geneesmiddelen aangegeven, met 25 °/0 verhooging.

Van het verbruikte wordt maandelijks eene opgave met een aantooningstaat volgens het model bijlage III door tusschenkomst van het hoofd van plaatselijk bestuur ingediend aan den Hoofdinspecteur, Chef van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst. De indiening moet plaats hebben vóór den 10en van de maand volgende op die, waarover de opgave van het verbruikte loopt.

Waar in de Buitenbezittingen medicijnen bij den gewestelijk eerstaanwezenden officier van gezondheid worden aangevraagd, gaan voormelde stukken mede door zijne tusschenkomst.

ARTIKEL 21.

In alle aanvragen, restant-staten, verantwoordingen en dergelijke worden de namen der geneesmiddelen en utensiliën geschreven geheel overeenkomstig de vigeerende prijscourant van het algemeen magazijn van geneesmiddelen.

ARTIKEL 22.

Bij het onbruikbaar worden van geneesmiddelen, utensiliën of instrumenten wordt door eene op aanvraag van den dokter-djawa door het hoofd van plaatselijk bestuur te benoemen commissie daarvan proces-verbaal in triplo opgemaakt volgens het model bijlage IV.

Het proces-verbaal wordt door tusschenkomst van genoemd bestuurshoofd ingediend aan den Hoofdinspecteur, Chef van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst, die machtiging verleent tot verkoop of vernietiging van het onbruikbare.

Het orgineel blijft in berusting bij het Hoofdbureau van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst; het duplicaat wordt gevoegd bij de jaarlijksche verantwoording; het triplicaat blijft als legger in het archief van' den dokter-djawa.

Instrumenten, die voor reparatie vatbaar zijn, kunnen — vergezeld van eene advieslijst, de defecten van elk instrument aan-

Sluiten