Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

68

te Batavia, Semarang en Soerabaja van den Directeur van het Gouvernements ziekenhuis en elders van den geneesheer belast met den civielen geneeskundigen dienst, dan wel bij ontstentenis van dezen, van het Hootd van plaatselijk bestuur.

ARTIKEL 4.

Zij zijn verplicht, steeds onmiddellijk de bestemming te volgen, die haar door den Hoofdinspecteur, Chef van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst, met inachtneming v. z. n. van het voorkomende in Staatsblad 1873 No. 104, wordt aangewezen, en moeten zich bij aankomst ter plaatse harer bestemming melden bij het Hoofd van plaatselijk bestuur en bij den plaatselijken geneesheer, onder wiens bevelen zij staan.

ARTIKEL 5. l)

Zij zijn verplicht om, binnen een kring met een straal van twee paal gerekend van af hare woonplaats, bij bevallingen en gedurende negen daarop volgende dagen gratis bijstand te verleenen aan:

a. behoeftige vrouwen, behoorende tot de Europeanen en met dezen gelijkgestelden. Zij kunnen van dezen de overlegging van een bewijs van behoeftigheid eischen, afgegeven door het Hoofd van plaatselijk bestuur of den wijkmeester;

b. vrouwen van Inlanders en met dezen gelijkgestelden, indien de geldswaarde van het maandelijksch inkomen der vrouw zelve of van haren verzorger minder dan tien gulden bedraagt. Het inkomen zal worden geschat door de vroedvrouw, bij verschil van meening dienaangaande beslist het Hoofd van plaatselijk bestuur.

ARTIKEL 6.

Zij zijn verplicht, een register aan te houden van de door haar verrichte verlossingen. Een extract uit bedoeld register, volgens het model bijlage III, wordt maandelijks ingediend aan den Hoofdinspecteur, Chef van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst, door tusschenkomst van den betrokken In-

i) Bijbl. No. 8533.

Sluiten