Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

69

specteur van dien dienst of den betrokken Gewestelijk Eerstaanwezenden Officier van Gezondheid.

Voor het register en het extract daaruit worden gedrukten verstrekt, aan te vragen op de wijze als omschreven in artikel 9.

ARTIKEL 7.

Zij ontvangen als eerste uitrusting een, aan de binnenzijde van eenige linnen zakjes voorziene, lederen tasch (model citybag), lang ± 45 c. M, en de geneesmiddelen, utensiliën eninstrumenten, vermeld In bijlage I.

ARTIKEL 8.

Bij het onbruikbaa* worden van geneesmiddelen, utensiliën of instrumenten, wordt, op aanvraag van de Inlandsche vroedvrouw, door het Hoofd van plaatselijk bestuur in overleg met den geneesheer, onder wiens bevelen zij staat, eene commissie benoemd, welke daarvan pre ces-verbaal opmaakt volgens het model bijlage II.

Het proces-verbaal wordt door tusschenkomst van genoemd bestuurshoofd ingediend aan den Hoofdinspecteur, Chef van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst, die machtiging verleent tot verkoop of vernietiging van het onbruikbare.

Instrumenten, die voor reparatie vatbaar zijn, kunnen — vergezeld van eene advieslijst, de defecten van elk instrument aangevende — door bemiddeling van het Hoofd van plaatselijk bestuur, ter reparatie naar het Hoofdbureau van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst worden opgezonden.

ARTIKEL 9.

Aanvulling, verwisseling of vernieuwing van geneesmiddelen, utensiliën of instrumenten geschiedt op eenvoudige schriftelijke aanvraag aan den geneesheer onder wiens bevelen de Inlandsche vroedvrouw staat, en bij ontstentenis van dezen aan het Hoofd van plaatselijk bestuur.

ARTIKEL 10.

De Inlandsche vroedvrouwen zijn verplicht, de haar van Gouvernementswege verstrekte instrumenten zorgvuldig te onderhouden.

Sluiten