Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

97

B. Beri-beri gesticht te BUITENZORG.

1. Reglement (Gouv. Besl. van 23 Juni 1891 No. 14, Bijbl. No. 4640, gewijzigd bij het Gouv. Besl. van 25 Juni 1910 No. 47).

ARTIKEL \. i)

Het gesticht is bestemd voor de verpleging in het bijzonder van aan beri-beri lijdende gevangenen, veroordeelden en andere personen, doch kan tevens dienen tot verpleging van niet aan beri-beri lijdende gevangenen en veroordeelden, voor wie dit om gezondheidsredenen noodig wordt geacht.

ARTIKEL la. J)

De directeur staat aan het hoofd der inrichting. Hij voert de administratie; buiten noodzaak wordt de opziener niet met administratieve bezigheden belast.

Bij afwezigheid of ontstentenis van den directeur treedt de opziener in zijne plaats.

ARTIKEL 2.

De directeur is onmiddellijk ondergeschikt aan het hoofd van plaatselijk bestuur.

De opziener en de hoofdmandoers, mandoers en oppassers zijn aan den directeur ondergeschikt en in hunne dienstverrichtingen verplicht zich nauwkeurig te houden aan zijne bevelen.

De bij de inrichting geplaatste dokters-djawa volgen de bevelen van den behandelenden geneesheer en zijn tevens gehoorzaamheid verschuldigd aan den directeur in alles wat niet tof hun eigenlijke ambtsplichten behoort. Bij verschillen beslist het hoofd van plaatselijk bestuur, na overleg met den eerstaanwezenden officier van gezondheid.

Benoeming en ontslag van hoofdmandoers, mandoers en oppassers geschieden door het hoofd van plaatselijk bestuur, op eene door den directeur of zijn vervanger in overleg met den behandelenden geneesheer gedane voordracht.

De directeur houdt een register aan van het geheele personeel, van de uitbetaalde traktementen en de mutatiƫn, die plaats vinden.

i) Gouv. Besl. van 25 Juni 1910 No. 47.

7

Sluiten