Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

101

ARTIKEL 15.

Door persoonlijk bezoek — zooveel mogelijk op ongeregelde tijdstippen, doch niet tijdens de geneeskundige visite — binnen de verschillende zalen, waarin het gesticht verdeeld is, overtuigt de directeur zich minstens eenmaal per dag, dat alles daar behoorlijk toegaat en dat niets geschiedt wat in strijd is met een strenge tucht en goede orde.

" ARTIKEL 16.

De directeur dient dagelijks een rapport in aan het hoofd van plaatselijk bestuur, betreffende alles wat den vorigen dag in de inrichting en daarbuiten, voor zoover veroordeelden buiten werkzaam waren, belangrijks is voorgevallen.

Van gewichtige gebeurtenissen wordt steeds bericht gezonden dadelijk nadat zij bekend zijn geworden.

ARTIKEL 17.

De directeur draagt zorg, dat de veroordeelden steeds behoorlijk gekleed zijn in de voorgeschreven kleeding ; dat zij die kleeding en hunne ligging in ongeschonden en zindelijken staat houden en dat de afgedragen of versleten stukken op den bepaalden tijd tegen nieuwe worden verwisseld.

Hij doet, zoo dikwijls hij dit noodig oordeelt, doch minstens eenmaal 's weeks, onderzoek of de verpleegden in het bezit zijn van de hun van landswege verstrekte voorwerpen.

Geen nieuwe kleeding of ligging mag worden verstrekt, dan na voorafgaande inlevering van de versletene of verantwoording van de vermiste.

ARTIKEL 18.

Geen bezoekers worden bij de veroordeelden toegelaten dan . na vertoon en afgifte aan den directeur of zijn vervanger eener schriftelijke vergunning van het hoofd van plaatselijk bestuur.

Acht de behandelende geneesheer het op geneeskundige gronden niet gewenscht dat een lijder bezoek ontvangt, dan deelt hij dit. mede aan den directeur, die daarvan bericht zendt aan het hoofd van plaatselijk bestuur.

Sluiten